Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By duy_anh_o2
#752087 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hợp đồng mua bán hàng hóa và hợp đồng thuê tàu
KILOBOOKS.COM

- 2 -
II. Hîp ®ång thuª tµu
Trang 41
1.
§Þnh nghÜa
Trang 41
2.
Néi dung cña hîp ®ång thuª tµu
Trang 42
III. Sù kh¸c nhau gi÷a ph−¬ng thøc thuª tµu chî vµ
thuª tµu chuyÕn
Trang 50
1.
Ph−¬ng thøc thuª tµu chî
Trang 50
2.
Ph−¬ng thøc thuª tµu chuyÕn
Trang 51
IV. VËn ®¬n ®−êng biÓn vµ c¸c lo¹i chøng tõ kh¸c
Trang 52
1. VËn ®¬n ®−êng biÓn
Trang 52
2. Mét sè lo¹i vËn ®¬n, chøng tõ kh¸c
Trang 61

Ch−¬ng III: Mèi liªn hÖ gi÷a hîp ®ång mua b¸n hµng
ho¸ - hîp ®ång thuª tµu vµ mét sè l−u ý ®èi víi c¸c
doanh nghiÖp

I. Mèi liªn hÖ gi÷a hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ vµ hîp
®ång thuª tµu

Trang 65
1.
Tªn hµng
Trang 65
2.
Sè l−îng
Trang 66
3.
§iÒu kiÖn c¬ së giao hµng
Trang 67
4.
Thêi gian giao hµng
Trang 68
5.
§Þa ®iÓm giao hµng
Trang 68
6.
Th«ng b¸o giao hµng / Th«ng b¸o tµu ®Õn
Trang 69
7.
Thêi h¹n bèc dì vµ th−ëng ph¹t bèc/dì
Trang 69
8.
§iÒu kiÖn thanh to¸n
Trang 70
II. Mét sè l−u ý ®èi víi c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp
khÈu
Trang 72
1.
ViÖc b¸n hµng trªn ®−êng vËn chuyÓn
Trang 72
2.
Di chuyÓn rñi ro

Trang 72
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. Hợp đồng mua bán hàng hóa. chương 2. hợp đồng thuê tàu. chương 3. mối quan hệ giữa hợp đồng mua bán hàng hóa - hợp đồng thuê tàu và một số lưu ý đối v
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement