Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thithiviet
#752076 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nợ quá hạn và những giải pháp nhằm ngăn ngừa, hạn chế và xử lý nợ quá hạn trong kinh doanh tín dụng của các NHTM
KILOBOOKS.COM

2
Nh− vËy, nÕu c«ng t¸c phßng ngõa vµ xö lý nî qu¸ h¹n ®−îc thùc hiÖn cã hiÖu
qu¶ th× mäi rñi ro kh¸c cña Ng©n hµng sÏ ®−îc gi¶m nhÑ, Ng©n hµng sÏ cã kh¶
n¨ng ph¸t triÓn m¹nh mÏ h¬n n÷a. §èi víi hÖ thèng ng©n hµng, viÖc t×m ra c¸c
gi¶i ph¸p nh»m h¹n chÕ nî qu¸ h¹n còng nh− xö lý nî qu¸ h¹n lµ mét nhiÖm vô
hÕt søc cÊp b¸ch cña c¸c Ng©n hµng hiÖn nay nh»m lµnh m¹nh ho¸ ho¹t ®éng
ng©n hµng vµ gãp phÇn tÝch cùc vµo sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ ®Êt n−íc.
ChÝnh v× vËy t«i ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi cho b¶n LuËn v¨n cña m×nh lµ
:
"Nî qu¸ h¹n vµ nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m ng¨n ngõa, h¹n chÕ vµ xö lý nî qu¸
h¹n trong kinh doanh tÝn dông cña c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i" nh»m ®−a ra
mét sè ý kiÕn ®ãng gãp vµo c«ng t¸c xö lý nî qu¸ h¹n cña c¸c ng©n hµng th−¬ng
m¹i nãi chung vµ Së Giao dÞch Ng©n hµng Ngo¹i th−¬ng ViÖt nam nãi riªng.
KÕt cÊu luËn v¨n, ngoµi phÇn lêi më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn, bao gåm 3
ch−¬ng:
Ch−¬ng 1: Ng©n hµng Th−¬ng m¹i vµ vÊn ®Ò nî qu¸ h¹n trong kinh doanh
tÝn dông trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng.
Ch−¬ng 2: Thùc tr¹ng nî qu¸ h¹n - C¸c biÖn ph¸p h¹n chÕ, xö lý nî qu¸ h¹n
t¹i Së Giao dÞch Ng©n Hµng Ngo¹i th−¬ng ViÖt Nam.
Ch−¬ng 3: Nh÷ng gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m ng¨n ngõa, h¹n chÕ vµ xö lý
nî qu¸ h¹n.

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Nợ quá hạn phát sinh do rất nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng nguyên nhân cơ bản là sự bất ổn của nền kinh tế trong thời kỳ chuyển đổi từ cơ chế quản lý quan l
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement