Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Ingel
#752073 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoạt động thu hút FDI tại Việt Nam - thực trạng và giải pháp
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp

NguyÔn ThÞ Hång Hoa - A3-CN8

2
§Ó x©y dùng ViÖt nam trë thµng mét trong nh÷ng ®iÓm hÊp dÉn c¸c nhµ ®Çu
t− trong khu vùc, cÇn ph¶i nhËn thøc râ thùc tr¹ng ®Çu t− n−íc ngoµi t¹i ViÖt nam, tõ ®ã ®−a ra nh÷ng gi¶i ph¸p h÷u hiÖu, khoa häc nh»m n©ng cao hiÖu qu¶
cña ®Çu t− n−íc ngoµi ®Ó tõ ®ã t×m ra c¸c gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy viÖc thu hót ®Çu t− n−íc ngoµi phï hîp víi thùc tiÔn. §ã lµ lý do th«i thóc t«i lùa chän ®Ò tµi:
“Ho¹t ®éng thu hót ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi t¹i ViÖt nam - Thùc tr¹ng vµ
gi¶i ph¸p ph¸t triÓn
”.
KÕt cÊu kho¸ luËn
:
Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn, danh môc tµi liÖu tham kh¶o vµ môc lôc,
Kho¸ luËn gåm 3 ch−¬ng:
Ch−¬ng I
: Tæng quan vÒ §Çu t− n−íc ngoµi ë ViÖt nam.
Ch−¬ng II
: T×nh h×nh thu hót ®Çu t− n−íc ngoµi ë ViÖt nam.
Ch−¬ng III
: Nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m thu hót ®Çu t− n−íc ngoµi t¹i
ViÖt nam.

Do thêi gian vµ kiÕn thøc cã h¹n, nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt, h¹n
chÕ, v× vËy t«i rÊt mong ®−îc sù gãp ý ch©n thµnh cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c
b¹n ®Ó kho¸ luËn nµy hoµn thiÖn h¬n.
Ngoµi ra, t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì tËn t×nh cña C« gi¸o NguyÔn
Hoµng ¸nh ®· trùc tiÕp h−íng dÉn t«i viÕt b¶n kho¸ luËn nµy.Hµ néi, ngµy 30 th¸ng 05 n¨m 2003
Sinh viªn
NguyÔn ThÞ Hång Hoa


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1. tổng quan về đầu tư nước ngoài ở VN. chương 2. tình hình thu hút đầu tư nước ngoài ở VN. chương 3. những giải pháp chủ yếu nhằm thu hút đầu tư nước ng
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement