Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nhatha2380
#752071 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hiện trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu hóa phẩm dầu khí tại công ty dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí
KILOBOOKS.COM
Khãa luËn tèt nghiÖp
NguyÔn ThÞ Thanh H−¬ng -A2CN9


2
má B¹ch Hæ, ®· ®−a s¶n l−îng khai th¸c dÇu th« t¨ng vät. Víi chÝnh s¸ch ®æi míi cña §¶ng, Nhµ n−íc vµ sù hÊp dÉn cña luËt ®Çu t− n−íc ngoµi, ®· b¾t ®Çu thu hót sù ®Çu t− ngµy cµng t¨ng cña c¸c C«ng ty dÇu khÝ n−íc ngoµi ( Shell, Total, Petrocanada, Petronas, Enterprise oil, BP, ...) trong lÜnh vùc t×m kiÕm, th¨m dß, khai th¸c dÇu khÝ ë thÒm lôc ®Þa ViÖt Nam. Ngµnh dÇu khÝ chñ tr−¬ng ®Èy nhanh tiÕn tr×nh khoan th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ trªn diÖn réng ë thÒm
lôc ®Þa ViÖt Nam, ®ång thêi víi viÖc x©y dùng, ph¸t triÓn lÜnh vùc dÞch vô dÇu khÝ. ChÝnh trong bèi c¶nh ®ã, theo QuyÕt ®Þnh sè 182 ngµy 8 th¸ng 3 n¨m 1990 cña Tæng côc DÇu khÝ (nay lµ Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam), C«ng ty Dung
dÞch khoan vµ Hãa phÈm dÇu khÝ (DMC) ®· ®−îc thµnh lËp, ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cÊp b¸ch, s¶n xuÊt hãa phÈm dung dÞch khoan vµ tõng b−íc v−¬ng lªn trë thµnh
nhµ thÇu phô dung dÞch khoan ë ViÖt Nam vµ khu vùc §«ng Nam ¸.
NhËn thøc ®−îc tÇm quan träng cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu, còng nh− ®ßi hái
thùc tÕ cña viÖc hoµn thiÖn, n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c xuÊt khÈu, cïng víi nh÷ng kiÕn thøc ®−îc trang bÞ t¹i nhµ tr−êng vµ nh÷ng t×m hiÓu thùc tÕ t¹i C«ng ty DMC, t«i ®· chän ®Ò tµi: “ HiÖn tr¹ng vµ gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t
®éng kinh doanh xuÊt khÈu ho¸ phÈm dÇu khÝ t¹i C«ng ty Dung dÞch khoan vµ Ho¸ phÈm DÇu khÝ” lµm ®Ò tµi nghiªn cøu víi hy väng sÏ mang l¹i cho C«ng ty mét sè ®ãng gãp trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn n©ng cao ho¹t ®éng xuÊt khÈu, ®Ó tõ
®ã n©ng cao vÞ thÕ cña mÆt hµng ho¸ phÈm phôc vô khoan khai th¸c dÇu khÝ cña ViÖt Nam trªn thÞ tr−êng quèc tÕ.
Qua ®©y, t«i xin göi lêi c¶m ¬n tíi phßng Th−¬ng m¹i Quèc tÕ - C«ng ty
Dung dÞch khoan vµ Ho¸ phÈm dÇu khÝ ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho t«i trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®Ò tµi nµy. Vµ ®Æc biÖt, t«i xin göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh tíi c« gi¸o Vò ThÞ HiÒn, gi¶ng viªn khoa Kinh tÕ ngo¹i th−¬ng, tr−êng §¹i häc Ngo¹i th−¬ng cïng c¸c thÇy c« gi¸o ®· gióp ®ì t«i hoµn thµnh khãa luËn nµy.

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Đối với VN, để thực hiện được các mục tiêu chiến lược nhằm nâng cao trình độ phát triển kinh tế, rút ngắn khoảng cách tụt hâu thì việc mở rộng quan hệ hợp tác q
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement