Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By cyber_luv25
#752070 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thuế quan (thuế NK) Việt Nam trong quá trình hội nhập AFTA
KILOBOOKS.COM

2
C¸c lùc l−îng kinh tÕ, chÝnh trÞ vµ c«ng nghÖ m¹nh n¾m ch¾c hÇu hÕt c¸c nÒn
kinh tÕ quan träng cña thÕ giíi ®ang gia t¨ng thóc giôc sù héi nhËp toµn cÇu cña c¸c nÒn kinh tÕ.
Mét nÒn kinh tÕ toµn cÇu, còng ®ßi hái trËt tù chÝnh trÞ thÕ giíi øng víi nã.
Kinh tÕ toµn cÇu vÒ mÆt l« gÝc biÖn chøng sÏ lµm cho nhiÒu quyÕt ®Þnh quèc gia vÒ chÝnh s¸ch s¶n xuÊt, tµi chÝnh, th−¬ng m¹i, ®Çu t−, viÖn trî Nhµ n−íc vv... ®−îc ®Æt trong sù tho¶ thuËn quèc tÕ, trong khu«n khæ c¸c tæ chøc quèc tÕ. Quèc tÕ cßn bµn vµ quyÕt ®Þnh c¶ nh÷ng vÊn ®Ò vÒ trèn thuÕ, chiÕm ®o¹t b¶n quyÒn, téi ph¹m xuyªn biªn giíi, röa tiÒn, tham nhòng.
WTO khëi x−íng mét vßng ®µm ph¸n toµn cÇu míi, vßng ®µm ph¸n thiªn niªn
kû b¾t ®Çu víi Héi nhËp Bé tr−ëng cña c¸c n−íc thµnh viªn WTO häp vµo th¸ng 11/1999. Môc ®Ých ®µm ph¸n lµ më réng thÞ tr−êng mét c¸ch ®¸ng kÓ trong lÜnh vùc
c«ng nghiÖp, dÞch vô, hµng n«ng nghiÖp, minh b¹ch trong mua s¾m cña chÝnh phñ, ®Èy nhanh tù do ho¸ thuÕ quan.
Ngay c¶ trong APEC, nhiÒu vÊn ®Ò vÒ kinh tÕ - th−¬ng m¹i quèc tÕ nh− c¸c
vÊn ®Ò vÒ n«ng nghiÖp, dÞch vô, thuÕ quan hµng c«ng nghiÖp, th−¬ng m¹i ®iÖn tö, thuËn lîi ho¸ th−¬ng m¹i, ®· ®−îc Héi nghÞ CÊp cao ë Newzealand ®Èy nhanh h¬n vÒ
tù do ho¸ vµ chuyÓn sang ®Ó ®µm ph¸n trong khu«n khæ WTO.
Khi vßng ®µn ph¸n thiªn niªn kû míi b¾t ®Çu, kh¶ n¨ng gia nhËp WTO cña
mét n−íc sÏ khã kh¨n h¬n; c¸c quy ®Þnh cña WTO vÒ kinh tÕ - th−¬ng m¹i quèc tÕ sÏ cµng chÆt chÏ h¬n, luËt ch¬i míi cho th−¬ng m¹i thÕ giíi trong thÕ kû 21 sÏ cµng nghiªm kh¾c h¬n.
Toµn cÇu ho¸ dÉn ®Õn siªu c¹nh tranh trong th−¬ng m¹i. ViÖc h¹ thÊp c¸c hµng
rµo b¶o hé ®Èy c¸c nÒn kinh tÕ vµo c¹nh tranh toµn cÇu.
Trong bèi c¶nh nµy, viÖc c¶i c¸ch thuÕ quan ë ViÖt Nam theo nh÷ng quy ®Þnh
chÆt chÏ vµ cô thÓ cña HiÖp ®Þnh CEPT ®ßi hái ph¶i c©n nh¾c tÝnh to¸n kü l−ìng ®Ó
thùc hiÖn AFTA mét c¸ch cã lîi vµ phï hîp nhÊt. Do vËy, nghiªn cøu ®Ò tµi ThuÕ
quan(ThuÕ NK) ViÖt nam trong qu¸ tr×nh héi nhËp AFTA
nh»m kh¸i qu¸t ho¸
nh÷ng thay ®æi vÒ thuÕ néi ®Þa vµ tiÕn hµnh thùc hiÖn gi¶m thuÕ nhËp khÈu theo ch−¬ng tr×nh −u ®·i thuÕ quan cã hiÖu lùc chung lµ mét yªu cÇu cÊp thiÕt, cã ý nghÜa
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Toàn cầu hóa dẫn đến siêu cạnh tranh trong thương mại. việc hạ thấp các hàng rào bảo hộ đẩy các nền kinh tế vào cạnh tranh toàn cầu
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement