Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By chetdianh_deemyeunguoikhac
#752069 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Vai trò của văn hóa doanh nghiệp trong quản lý và thực trạng văn hóa doanh nghiệp ở VN
KILOBOOKS.COM
LuËn v¨n tèt nghiÖp


NguyÔn ThÞ L−¬ng Hoa – A4-CN8


2
tranh cho doanh nghiÖp lµ g¾n kÕt mäi thµnh viªn thµnh mét khèi thèng nhÊt, t¹o nªn kh¶ n¨ng c¹nh tranh tËp thÓ.
Kh«ng ai cã thÓ nghÜ r»ng nh÷ng h·ng kinh doanh næi tiÕng trªn thÕ
giíi nh−: Gerneral, IBM, Sear, Kodak, Digital Electronics chØ trong thêi gian
ng¾n ®· ®¸nh mÊt ®i vÞ trÝ sè mét cña m×nh. Cßn nhiÒu c«ng ty, tËp ®oµn nh− Toyota, Nissan, Masishuta, LG l¹i thµnh c«ng vang déi trong vµ ngoµi n−íc víi sù c¹nh tranh ®¸ng gêm ®· lµm thøc tØnh nhiÒu c«ng ty lín trªn thÕ giíi. Lý do thËt ®¬n gi¶n mµ còng khã nhËn biÕt ®ã lµ: cã ®−îc nhËn thøc vÒ v¨n
ho¸ vµ tiÕn hµnh cuéc c¸ch m¹ng v¨n ho¸ trong doanh nghiÖp.
XuÊt ph¸t tõ thùc tr¹ng c¸c doanh nghiÖp ë ViÖt nam vµ bµi häc rót ra
tõ mét sè doanh nghiÖp lín n−íc ngoµi, cïng víi nh÷ng yªu cÇu bøc xóc cña nhiÒu ng−êi ®· vµ ®ang lµm viÖc trong c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp ho¹t ®éng t¹i ViÖt nam, em m¹nh d¹n lùa chän ®Ò tµi:
“Vai trß cña v¨n ho¸ doanh nghiÖp trong qu¶n lý vµ thùc tr¹ng v¨n
ho¸ doanh nghiÖp ë ViÖt nam” lµm luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh.


LuËn v¨n ®−îc ®Ò cËp tíi 3 néi dung sau: Ch−¬ngI. V¨n ho¸ doanh nghiÖp vµ vai trß cña v¨n ho¸ doanh nghiÖp Ch−¬ngII. Thùc tr¹ng vÒ v¨n ho¸ doanh nghiÖp ë ViÖt Nam Ch−¬ng III. Mét sè gi¶i ph¸p cho viÖc x©y dùng v¨n ho¸ doanh nghiÖp .
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. văn hóa doanh nghiệp và vai trò của văn hóa DN. chương 2. thực trạng văn hóa DN ở VN. chương 3. một số giải pháp cho việc xây dựng văn hóa doanh nghiệ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement