Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Win
#752068 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hệ thống quản lý chất lượng - thực trạng áp dụng của các DNVN để nâng cao sức cạnh tranh trong điều kiện hội nhập
KILOBOOKS.COM
Khãa luËn tèt nghiÖp
NguyÔn Thu H»ng: A1 - CN9
2
Ch−¬ng II. Thùc tr¹ng ¸p dông c¸c hÖ thèng qu¶n lý chÊt
l−îng cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam.
34
I/ HÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng – C«ng cô ®Ó n©ng cao søc
c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp trong bèi c¶nh héi nhËp
34
1. TÇm quan träng cña viÖc ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng ®èi víi kh¶
n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trong ®iÒu kiÖn héi nhËp kinh tÕ.
2. HÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng – C«ng cô h÷u hiÖu nh»m t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp vµ gióp doanh nghiÖp v−ît qua rµo c¶n kü thuËt
cña c¸c n−íc nhËp khÈu.
34

37

II/ Thùc tr¹ng ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng ë c¸c
doanh nghiÖp ViÖt Nam
40
1. Mét sè hÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng quèc tÕ ®−îc ¸p dông t¹i ViÖt Nam vµ tæ chøc chøng nhËn chÊt l−îng trong n−íc
2. T×nh h×nh triÓn khai ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng cña c¸c doanh
nghiÖp ViÖt Nam
3. T×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c chøng nhËn chÊt l−îng ë ViÖt Nam
40

43

51
III/ §¸nh gi¸ thùc tr¹ng ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng
quèc tÕ cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam

53
1. Thµnh tùu
2. Nh©n tè dÉn ®Õn thµnh c«ng
3. H¹n chÕ vµ nguyªn nh©n tån t¹i
4. Bµi häc kinh nghiÖm trong viÖc ¸p dông HTQLCL
53
55
58
60

Ch−¬ng III. KiÕn nghÞ mét sè chÝnh s¸ch vµ gi¶i ph¸p thóc
®Èy c¸c doanh nghiÖp VIÖt Nam ¸p dông c¸c hÖ thèng qu¶n
lý chÊt l−îng quèc tÕ.

62
I/ C¸c chÝnh s¸ch vµ gi¶i ph¸p vÜ m« nh»m t¹o m«i tr−êng ph¸p
lý thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ¸p dông c¸c hÖ thèng
qu¶n lý chÊt l−îng quèc tÕ
62
1. Ban hµnh chÝnh s¸ch chÊt l−îng quèc gia
62
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Hệ thống quản lý chất lượng là kết quả của nhiều công trình nghiên cứu ở nhiều nước trên thế giới nhằm mục đích giúp các DN đạt được chất lượng sản phẩm mong mu
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement