Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By mylove_sevenlove
#752067 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hỗ trọ xuất nhập khẩu cho các DNVVN ở Việt Nam - hiện trạng và giải pháp
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp


NguyÔn Thuý Hµ- Líp A4-CN8

2
1. Vai trß cña SME trong nÒn kinh tÕ quèc d©n: ....................................28
1.1 Møc ®é ®ãng gãp cña SME ViÖt Nam trong nÒn kinh tÕ ................28 1. 2 SME gi÷ vai trß quan träng trong viÖc t¹o viÖc lµm......................29 1. 3 SME lµm cho nÒn kinh tÕ n¨ng ®éng vµ cã hiÖu qu¶ h¬n..............29 1.4 SME gãp phÇn tÝch cùc trong viÖc l−u th«ng hµng ho¸ vµ XK .......29 1.5 C¸c SME dÔ dµng duy tr× sù tù do c¹nh tranh ...............................30 1.6 C¸c SME cã kh¶ n¨ng øng biÕn nhanh nh¹y..................................31 1.7 C¸c SME lµ n¬i ®µo t¹o c¸c nhµ doanh nghiÖp .............................32
2. TÝnh cÊp thiÕt ph¶i hç trî XNK cho SME ë ViÖt Nam .......................32
II- C¸c chÝnh s¸ch hç trî XNK cho SME ë ViÖt Nam hiÖn nay ........... 34
1. ChÝnh s¸ch hç trî tÝn dông ®èi víi c¸c SME: .....................................34
1.1 VÒ kim ng¹ch ..................................................................................34 1.2 Mèi quan hÖ gi÷a SME víi Ng©n hµng trong ho¹t ®éng hç trî tÝn dông. .....................................................................................................36 1. 3 §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tÝn dông ®èi víi SME: ...................................37
2. ChÝnh s¸ch thuÕ trong viÖc hç trî SME..............................................38
2.1 C¸c chÝnh s¸ch thuÕ .......................................................................38 2.2 §¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch thuÕ ®èi víi SME ............40
3. ChÝnh s¸ch thÞ tr−êng s¶n phÈm hç trî c¸c SME................................41 4. C¸c biÖn ph¸p hç trî xóc tiÕn xuÊt khÈu ............................................43 5. C¸c quy chÕ th−¬ng m¹i trong viÖc hç trî SME.................................45
III- Kinh nghiÖm hç trî xuÊt nhËp khÈu cho SME cña mét sè n−íc... 48
1. C¸c biÖn ph¸p hç trî cña §µi Loan....................................................48
1.1 VÒ chiÕn l−îc kinh doanh ...............................................................49 1.2 VÒ chÝnh s¸ch thuÕ..........................................................................49 1.3 VÒ ngo¹i th−¬ng..............................................................................50
2. C¸c biÖn ph¸p hç trî cña Malaysia. ...................................................51
2.1 C¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch xuÊt khÈu ®èi víi c«ng nghiÖp. ........52
3. C¸c biÖn ph¸p hç trî cña Hµn Quèc...................................................54
3.1 VÒ chiÕn l−îc kinh doanh ...............................................................54 3.2 VÒ chÝnh s¸ch tÝn dông ...................................................................54 3.3 C¸c chÝnh biÖn ph¸p hç trî kh¸c ...................................................55
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Các DNVVN trong thời gian qua có những bước phát triển tương đối nhanh về số lượng, sự đóng góp trong GDP ngày một cao.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement