Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thanchet_144
#752066 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Toàn cầu hóa . cơ hội và thách thức đối với lao động Việt Nam khi thâm nhập thị trường lao động quốc tế
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ NguyÖt A2CN8 .................................................................................................................................


........................................................................................................................................................................

Trang 2
Lêi më ®Çu

ThÕ giíi ®ang chuyÓn tõ ®èi ®Çu sang ®èi tho¹i, hoµ b×nh, hîp t¸c, ph¸t triÓn. Quèc tÕ ho¸, toµn cÇu ho¸ ®ang trë thµnh xu h−íng tÊt yÕu cña thêi
®¹i. C¸c quèc gia d©n téc qua ®ã cã thÓ gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò chung ®Ó cïng ph¸t triÓn. Tuy nhiªn ta còng nhËn ra mÆt tr¸i cña nã khi mét thÕ giíi
bao gåm ®a d¹ng c¸c quèc gia d©n téc, víi sù phøc t¹p, mu«n mµu cña c¸c nÒn kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸-x· héi ®ang còng tham gia vµo qu¸ tr×nh nµy.

Tr−íc xu h−íng chung cña thÕ giíi, qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸ ®· mang l¹i nhiÒu c¬ héi cho t¨ng tr−ëng kinh tÕ vµ ph¸t triÓn x· héi ë n−íc ta, lµ mét
trong nh÷ng nh©n tè ®Ó c¬ cÊu l¹i vµ hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ c¶i thiÖn thu nhËp cña ng−êi lao ®éng. VÒ c¬ b¶n n−íc ta cã nÒn chÝnh trÞ-x· héi æn ®Þnh, ®−îc coi lµ mét trong nh÷ng n¬i an toµn cho ®Çu t−, hîp t¸c vµ giao l−u quèc tÕ. T¨ng tr−ëng kinh tÕ ®· c¶i thiÖn ®−îc t×nh tr¹ng thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng−êi qu¸ thÊp tr−íc chuyÓn ®æi kinh tÕ. GDP b×nh qu©n ®Çu ng−êi ®· t¨ng tõ 222USD n¨m 1991 lªn 410USD n¨m 2000. Vµ thùc tiÔn cho thÊy, xu thÕ toµn cÇu ho¸ kh«ng nh÷ng t¸c ®éng ®Õn toµn bé nÒn kinh tÕ, mµ cßn t¸c ®éng lín ®Õn c¸c vÊn ®Ò vÒ lao ®éng. C¸c nh©n tè cña toµn cÇu ho¸ ®· t¸c ®éng ®Õn më réng viÖc lµm, n©ng cao chÊt l−îng nguån nh©n lùc, ph¸t triÓn thÞ tr−êng thÞ tr−êng lao ®éng, t¨ng thu nhËp cña ng−êi lao ®éng
trong nhiÒu khu vùc, ngµnh nghÒ. N¨ng suÊt lao ®éng trong nhiÒu khu vùc, ngµnh ®· ®¹t møc cao h¬n nhiÒu so víi thêi kú tr−íc ®æi míi.

Tuy nhiªn, toµn cÇu ho¸ còng ®Æt ra nh÷ng th¸ch thøc ®èi víi vÊn ®Ò lao ®éng, viÖc lµm vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc n−íc ta. Lùc l−îng lao ®éng qua ®µo t¹o chiÕm tû lÖ cßn thÊp, chÊt l−îng ®µo t¹o cßn bÊt cËp ch−a ®¸p øng yªu cÇu cña thÞ tr−êng lao ®éng, ®Æc biÖt lµ cho c¸c ngµnh, lÜnh vùc c«ng nghÖ cao, c¸c khu c«ng nghiÖp tËp trung, khu chÕ xuÊt, c¸c lo¹i h×nh
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Toàn cầu hóa cũng đặt ra những thách thức đối với vấn đề lao động, việc làm và phát triển nguồn nhân lực nước ta. lực lượng lao động,
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement