Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By mrtugl
#752053 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Quy trình đấu thầu mua sắm thiết bị của tổng công ty dầu khí Việt Nam
KILOBOOKS.COM

2
nhÊt qu¶n lý tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng ®Êu thÇu trong c¶ n−íc ®¶m b¶o tÝnh kh¸ch quan, ®óng ®¾n vµ hiÖu qu¶. §Ó hoµn thiÖn m«i tr−êng ph¸p lý cho ho¹t
®éng ®Êu thÇu, ngµy 1/9/1999, ChÝnh phñ ®· ra NghÞ ®Þnh 88/CP (ban hµnh
kÌm theo quy chÕ ®Êu thÇu) thay thÕ cho quy chÕ ®Êu thÇu tr−íc ®ã. NghÞ ®Þnh sè 14/CP ngµy 5/5/2000 ra ®êi nh»m söa ch÷a, bæ sung mét sè ®iÒu cña
quy chÕ ®Êu thÇu ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh 88/CP. Tuy v¨n b¶n ph¸p
quy cã nhiÒu thay ®æi, bæ sung cho phï hîp song viÖc ¸p dông quy chÕ ®Êu thÇu ë Tæng c«ng ty DKVN vÉn cßn mét sè nh−îc ®iÓm cÇn kh¾c phôc.
V× vËy, ®Ò tµi “Quy tr×nh ®Êu thÇu mua s¾m thiÕt bÞ cña Tæng C«ng ty
DÇu khÝ ViÖt Nam” ®−îc lùa chän nghiªn cøu ®Ó Ýt nhÊt còng cã thÓ rót ra mét vµi ý kiÕn tr¶ lêi cho c©u hái : Lµm thÕ nµo ®Ó ho¹t ®éng ®Êu thÇu mua
s¾m thiÕt bÞ ®¹t hiÖu qu¶ cao, phï hîp víi ®Æc ®iÓm riªng cña ngµnh dÇu khÝ,
®¸p øng ®ßi hái tr−íc m¾t vµ sù ph¸t triÓn trong t−¬ng lai cña ngµnh dÇu khÝ ?.

Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi lµ: trªn c¬ së ph©n tÝch thùc tr¹ng quy
tr×nh ®Êu thÇu quèc tÕ mua s¾m thiÕt bÞ ë Tæng c«ng ty DKVN, thÊy ®−îc tån t¹i ®Ó tõ ®ã ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng
®Êu thÇu quèc tÕ phï hîp víi ®Æc ®iÓm riªng cña ngµnh.

Ph¹m vi nghiªn cøu cña kho¸ luËn chñ yÕu nªu mét sè lý luËn chung
vÒ ®Êu thÇu quèc tÕ, quy tr×nh ®Êu thÇu quèc tÕ mua s¾m thiÕt bÞ ë Tæng c«ng ty DKVN trong 3 n¨m gÇn ®©y (1999-2001), nh÷ng thuËn lîi vµ tån t¹i
cña quy tr×nh nµy. Nªu ra ph−¬ng h−íng cña Tæng c«ng ty trong nh÷ng n¨m
tíi vµ c¸c biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn quy tr×nh ®Êu thÇu quèc tÕ cña Tæng c«ng ty.

Kho¸ luËn ®−îc thùc hiÖn trªn c¬ së ph−¬ng ph¸p diÔn gi¶i vµ ph©n
tÝch.KÕt cÊu cña Kho¸ luËn:

Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn vµ tµi liÖu tham kh¶o, kho¸ luËn gåm ba
ch−¬ng c¬ b¶n sau :
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Đấu thầu là 1 hình thức cạnh tranh lành mạnh và mang lại hiệu quả cao trong đầu tư. thấy được tầm quan trọng của đầu tư
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement