Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thienthannho_vn2009
#752048 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng đầu tư phát triển VN
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp


- 2 -
KÕt cÊu bµi viÕt gåm: Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn, danh môc tµi
liÖu tham kh¶o vµ môc lôc, khãa luËn gåm 3 ch−¬ng:
Ch−¬ng I: Giíi thiÖu chung vÒ Ng©n hµng §Çu t− vµ Ph¸t triÓn ViÖt
Nam
Ch−¬ng II: C«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t− t¹i Ng©n hµng §Çu t−
vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam
Ch−¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù
¸n ®Çu t− t¹i Ng©n hµng §Çu t− vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam
Do thêi gian h¹n chÕ, kinh nghiÖm cßn Ýt vµ còng nh− c«ng t¸c ng©n
hµng ®ßi hái tÝnh bÝ mËt cao nªn nh÷ng vÊn ®Ò nªu ra trong bµi viÕt kh«ng
thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em mong nhËn ®−îc sù gãp ý cña c¸c thÇy
gi¸o, c« gi¸o ®Ó cho bµi viÕt nµy cña em ®−îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin tr©n träng c¸m ¬n THS. NguyÔn ThÞ ViÖt Hoa - C¸n bé gi¶ng
d¹y Tr−êng §¹i häc Ngo¹i Th−¬ng vµ c¸c c¸n bé Ng©n hµng §Çu t− vµ Ph¸t
triÓn ViÖt Nam ®· gióp ®ì, h−íng dÉn, chØ b¶o tËn t×nh trong thêi gian em
viÕt bµi viÕt nµy./.Formatted: French France
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. Giới thiệu chung về Ngân hàng đầu tư phát triển VN chương 2. công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng đầu tư phát triển VN. Chương 3. Một số giải
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement