Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By rainbow_sunny
#752043 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hộ trợ phát triển chính thức ODA của Australia cho Việt Nam - thực trạng và giải pháp
KILOBOOKS.COM
Khãa luËn tèt nghiÖp

NguyÔn HuyÒn My


2


2.4.
ODA trong b¶o vÖ m«i tr−êng………………………...63

2.5.
ODA trong b¶o vÖ quyÒn phô n÷……………………...66
3. T¸c ®éng ODA cña Australia tíi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam………68

3.1.
T¸c ®éng tÝch cùc……………………………………..68

3.2.
Nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i……………………………...71

3.3.
Nguyªn nh©n tån t¹i…………………………………..73

Ch−¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ thu hót vµ
sö dông ODA cña Australia cho ViÖt Nam ……………………...76
1. Nh÷ng gi¶i ph¸p ®èi víi chÝnh phñ Australia…………………76

1.1.
Nhãm gi¶i ph¸p t¨ng c−êng ®Çu t− hiÖu qu¶ vµo ViÖt
Nam…………………………………………………..76

1.2.
Nhãm gi¶i ph¸p sö dông, qu¶n lý hiÖu qu¶ ODA ë ViÖt Nam…..……………………………………………….78
2. Nh÷ng gi¶i ph¸p ®èi víi chÝnh phñ ViÖt Nam………………...81

2.1.
Nhãm gi¶i ph¸p t¨ng c−êng thu hót ODA cña Australia………………………………………………81

2.2.
Nhãm gi¶i ph¸p t¨ng c−êng sö dông hiÖu qu¶ ODA cña Australia………………………………………………85
3. Nhãm gi¶i ph¸p kh¸c………………………………………….88
KÕt luËn…………………………………………………………….90

Tµi
liÖu
tham
kh¶o………………………………………………...91

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
ODA của Australia cho Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực đối với nền kinh tế nước ta theo đà phát triển quan hệ song phương giữa 2 nước
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement