Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By funny_girl_vt
#752041 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Xuất khẩu lao động Việt Nam - thực trạng và triển vọng đến 2010
KILOBOOKS.COM

Kho¸ luËn tèt nghiÖp

Lª V¨n Tïng
Lª V¨n Tïng
Lª V¨n Tïng
Lª V¨n Tïng

2
Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®−îc ®¸ng khÝch lÖ, ho¹t ®éng XKL§ cña
ta còng béc lé nhiÒu h¹n chÕ cÇn ph¶i ®−îc kh¾c phôc ®Ó lÜnh vùc nµy ph¸t huy h¬n n÷a thÕ m¹nh s½n cã cña ®Êt n−íc.
§¸nh gi¸ ®−îc tÇm quan träng cña ho¹t ®éng XKL§ trªn c¶ hai khÝa
c¹nh Kinh tÕ - V¨n ho¸, x· héi nªn viÖc nghiªn cøu thùc tr¹ng vµ ®Ò ra nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng nµy lµ viÖc lµm hÕt søc cÇn thiÕt. V× nh÷ng lý do ®ã cho nªn khi ®−îc sù ®ång ý cña c¸c thÇy, c¸c c« trong khoa Kinh tÕ ngo¹i th−¬ng - §¹i häc Ngo¹i th−¬ng Hµ néi, t«i ®· chän lÜnh vùc nµy lµm ®Ò tµi cho kho¸ luËn tèt nghiÖp cña m×nh.
Do mäi ho¹t ®éng trong lÜnh vùc xuÊt khÈu lao ®éng ®Òu cã liªn quan
®Õn con ng−êi v× vËy rÊt phøc t¹p vµ nh¹y c¶m, ®©y ®ång thêi còng lµ mét ®Ò tµi rÊt réng. Tuy nhiªn do h¹n chÕ vÒ thêi gian vµ khu«n khæ bµi viÕt nªn kho¸
luËn nµy chØ ®i vµo 3 vÊn ®Ò chÝnh theo tõng ch−¬ng cô thÓ sau:
*Tªn ®Ò tµi: XuÊt khÈu lao ®éng ViÖt Nam- Thùc tr¹ng vµ triÓn väng

®Õn 2010.
+ Ch−¬ng I
: C¬ së lý luËn cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng.
+ Ch−¬ng II
: Thùc tr¹ng xuÊt khÈu lao ®éng cña ViÖt Nam giai

®o¹n tõ 1990 trë l¹i ®©y.
+ Ch−¬ng III
: §Þnh h−íng vµ triÓn väng xuÊt khÈu lao ®éng cñaViÖt Nam giai ®o¹n tõ 2003 - 2010.
* §èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu : Ngoµi phÇn lý thuyÕt, kho¸ luËn chñ yÕu
®i s©u vµo thùc tr¹ng cña ngµnh tõ ®ã t×m ra nh÷ng yÕu kÐm vµ ®Ò xuÊt nh÷ng gi¶i ph¸p. + Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu: Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu cña kho¸ luËn ®−îc tæng
hîp tõ nhiÒu ph−¬ng ph¸p kh¸c nhau nh−: Ph−¬ng ph¸p tæng hîp vµ ph©n tÝch; Ph−¬ng ph¸p thèng kª vµ so s¸nh...kÕt hîp nghiªn cøu lý luËn víi ph©n tÝch thùc tiÔn.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. cơ sở lý luận của hoạt động xk lao động. chương 2. thực trạng xk lao động của VN giai đoạn 1990 trở lại đây. chương 3. định hướng và triển vọng xk lao
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement