Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By vumanhcuong_bn179
#752039 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoạt động Marketing nhằm phát triển đường bay Việt Nam - Nhật Bản của tổng công ty hàng không Việt Nam
KILOBOOKS.COM
LuËn v¨n tèt nghiÖp


2


Víi môc tiªu nghiªn cøu cña ®Ò tµi lµ T×m hiÓu ho¹t ®éng Marketing cña
Tæng c«ng ty tõ ®ã ®−a ra mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c Marketing nh»m ph¸t triÓn ®−êng bay ViÖt Nam – NhËt B¶n.
Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu: + Ph−¬ng ph¸p th¨m dß vµ thèng kª m« t¶ + Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch kinh tÕ vµ so s¸nh
+ Tham kh¶o ý kiÕn chuyªn gia KÕt cÊu cña luËn v¨n: Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn. Néi dung chÝnh cña luËn v¨n ®−îc chia
lµm ba ch−¬ng:
Ch−¬ng I: Lý luËn chung vÒ vËn t¶i hµng kh«ng vµ ho¹t ®éng
marketing hµng kh«ng
Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng ®−êng bay ViÖt Nam – NhËt B¶n vµ ho¹t ®éng
Marketing cña Tæng c«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam.
Ch−¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p Marketing nh»m ph¸t triÓn ®−êng bay
ViÖt Nam – NhËt B¶n.
Víi kiÕn thøc lý thuyÕt cßn h¹n chÕ, kinh nghiÖm thùc tÕ cßn non trÎ, luËn
v¨n nµy cña em ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong ®−îc sù gãp ý chØ b¶o cña ThÇy c« gi¸o còng nh− c¸c anh chÞ trong Tæng c«ng ty ®Ó bµi viÕt nµy ®−îc hoµn thiÖn h¬n.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Trong bối cảnh như vậy, đặt ra với tổng công ty phải tích cực trong hoạt động marketing, là công cụ hỗ trợ đắc lực trong môi trường kinh doanh quyết liệt
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement