Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By xuongrong_emiuanh
#752038 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Chính sách lãi suất của NN và việc vận dụng vào hoạt động kinh doanh của NHTMCPQĐ
KILOBOOKS.COM
Khoa Kinh tÕ ®èi ngo¹i
Mai Kim Chi – Líp A2 CN9

2
s¸ch qu¶n lý l·i suÊt hiÖn hµnh cña NHNN, lu«n lµ mét vÊn ®Ò ®−îc c¸c nhµ qu¶n lý ng©n hµng quan t©m. §ã còng chÝnh lµ lý do ng−êi viÕt QuyÕt ®Þnh lùa chän ®Ò tµi: "ChÝnh s¸ch l·i suÊt cña Nhµ n−íc vµ viÖc vËn dông vµo ho¹t ®éng kinh doanh cña NHTMCPQ§"
lµm chuyªn ®Ò
nghiªn cøu cña m×nh. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, bè côc cña ®Ò tµi ®−îc chia lµm 3 ch−¬ng:
Ch−¬ngI: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ l·i suÊt vµ vai trß cña chÝnh s¸ch l·i suÊt ®èi víi nÒn kinh tÕ Ch−¬ng II: DiÔn biÕn l·i suÊt cña ViÖt Nam thêi gian qua vµ viÖc vËn dông vµo ho¹t ®éng kinh doanh cña NHTMCPQ§ Ch−¬ng III: C¸c gi¶i ph¸p nh»m vËn dông cã hiÖu qu¶ chÝnh s¸ch l·i suÊt cña NHNN vµo ho¹t ®éng kinh doanh cña NHTMCPQ§.

Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n c« gi¸o, PGS.TS NguyÔn ThÞ Quy ®· tËn
t×nh gióp ®ì vµ chØ b¶o em trong suèt thêi gian nghiªn cøu vµ hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy.
Em còng xin ch©n thµnh c¸m ¬n toµn thÓ c¸c c« c¸c chó c¸c b¸c
c¸c anh chÞ t¹i Ng©n hµng Th−¬ng m¹i Cæ phÇn Qu©n §éi ®· t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nghiªn cøu cña m×nh.


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chính vì lãi suất có 1 vai trò hết sức quan trọng nên việc vận hành 1 chính sách lãi suất cho thích hợp, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của các chủ thể trong n
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement