Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By lackythoinay88
#752034 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp hạn chế rủi ro trong cách thanh toán tín dụng chứng từ tại sở giao dịch I - Ngân hàng đầu tư phát triển VN
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp

L−u Ph−¬ng Lan - A1CN92
Sau mét thêi gian häc tËp vµ nghiªn cøu, t«i ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi
khãa luËn tèt nghiÖp lµ: Mét sè gi¶i ph¸p h¹n chÕ rñi ro trong ph−¬ng thøc
thanh to¸n tÝn dông chøng tõ t¹i Së giao dÞch I - Ng©n hµng ®Çu t− vµ ph¸t
triÓn ViÖt Nam còng chØ víi môc ®Ých lµm s¸ng tá vÞ trÝ, vai trß cña ph−¬ng
thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ trong nÒn kinh tÕ, luËn gi¶i cã tÝnh hÖ thèng
c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn, c¸c −u nh−îc ®iÓm vµ nguyªn nh©n g©y ra rñi ro
trong ph−¬ng thøc thanh to¸n nµy. Tõ ®ã ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p nh»m hoµn
thiÖn vµ h¹n chÕ rñi ro trong thanh to¸n quèc tÕ nãi chung vµ thanh to¸n tÝn
dông chøng tõ nãi riªng.

2.
§èi t−îng nghiªn cøu

§©y lµ ®Ò tµi tËp trung nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò chung nhÊt vÒ c¸c rñi
ro trong ph−¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ vµ nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó h¹n
chÕ rñi ro ®ã.

3.
Ph¹m vi nghiªn cøu
Víi ph¹m vi cña mét kho¸ luËn, t«i còng chØ xin tËp trung nghiªn cøu
vµ tr×nh bµy c¸c c¬ së lý luËn theo th«ng lÖ quèc tÕ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng
thanh to¸n tÝn dông chøng tõ, thùc tiÔn vÒ ho¹t ®éng nµy t¹i Së giao dÞch I -
Ng©n hµng ®Çu t− vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y (tõ n¨m
1999 ®Õn 2002).

4.
Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu
§Ó nghiªn cøu vµ cho ra ®êi s¶n phÈm cã hiÖu qu¶, t«i ®· sö dông tËp
hîp c¸c ph−¬ng ph¸p nh− duy vËt biÖn chøng, ph©n tÝch, tæng hîp, thèng kª,
so s¸nh... cïng víi viÖc tham kh¶o c¸c s¸ch, tµi liÖu trong vµ n−íc ngoµi cã
liªn quan.http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Việc hoàn thiện và phát triển công tác thanh toán quốc tế cụ thể là nghiên cứu và phòng tránh các rủi ro trong thanh toán quốc tế là 1 trong các mối quan tâm hế
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement