Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By changtrai_bmw325i
#752031 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Chính sách kinh tế đối ngoại của Việt Nam đối với việc thúc đẩy quá trình CNH, HĐH
KILOBOOKS.COM
ChÝnh s¸ch kinh tÕ ®èi ngo¹i cña ViÖt Nam ®èi víi viÖc thóc ®Èy CNH, H§H


3
2.
Thu hót vèn vµ ®Çu t− n−íc ngoµi
38
II.
§¸nh gi¸ c¸c kÕt qu¶ vµ vai trß cña kinh tÕ ®èi ngo¹i ®èi víi sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc trong thêi kú hiÖn nay
44
1.
§¶m b¶o vèn cho t¨ng tr−ëng vµ tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸
44
2.
T¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ
theo h−íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸
45
3.
§Èy nhanh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp, n«ng th«n
thêi k× 2001-2010
47
4.
§æi míi, hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ s¶n xuÊt
48
5.
Thóc ®Èy qu¸ tr×nh ph©n c«ng lao ®éng vµ më réng thÞ tr−êng
49

Ch−¬ng III
Ph−¬ng h−íng vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn
kinh tÕ ®èi ngo¹i ®¸p øng yªu cÇu c«ng nghiÖp ho¸,
hiÖn ®¹i ho¸ trong thêi gian tíi

I.
§Þnh h−íng ph¸t triÓn kinh tÕ ®èi ngo¹i ë n−íc ta
51
1.
Bèi c¶nh míi cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸
51
2.
§Þnh h−íng ph¸t triÓn kinh tÕ ®èi ngo¹i trong nh÷ng n¨m tr−íc m¾t
58
II.
Nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu ®Èy m¹nh kinh tÕ ®èi ngo¹i phôc vô c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc
62
1.
BiÖn ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu
62
2.
§Èy m¹nh thu hót vèn ®Çu t− n−íc ngoµi
66

KÕt luËn


75
danh môc tµi liÖu tham kh¶o77


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. kinh tế đối ngoại - giải pháp đặc biệt quan trọng tiến hành CNH, HĐH đất nước. chương 2. Thực trạng kinh tế đối ngoại phục vụ CNH, HĐH từ đổi mới đến
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement