Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By conginuakhongem
#752025 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút FDI vào Vĩnh Phúc giai đoạn 2003-2010
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Khoa Kinh tÕ Ngo¹i th−¬ng Tr−êng §¹i häc Ngo¹i th−¬ng

1
Môc lôc
Lêi nãi ®Çu.....................................................................................................................4
Ch−¬ng I: Kh¸i qu¸t chung vÒ FDI vµ FDI t¹i ViÖt Nam
.......................................6
I. Kh¸i qu¸t chung vÒ FDI
..........................................................................................6
1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm ..............................................................................................6
1.1. Kh¸i niÖm................................................................................................................6
1.2. §Æc ®iÓm .................................................................................................................7
2. M«i tr−êng ®Çu t−......................................................................................................8
2.1. Kh¸i niÖm................................................................................................................8
2.2. C¸c yÕu tè cña m«i tr−êng ®Çu t− ..........................................................................8
2.2.1. T×nh h×nh chÝnh trÞ ...............................................................................................8
2.2.2. ChÝnh s¸ch - Ph¸p luËt .........................................................................................9
2.2.3. VÞ trÝ ®Þa lý - §iÒu kiÖn tù nhiªn ........................................................................... 9
2.2.4. Tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ....................................................................................10
2.2.5. §Æc ®iÓm ph¸t triÓn v¨n ho¸ - x· héi....................................................................10
3. Xu h−íng vËn ®éng cña dßng FDI ............................................................................10
3.1. FDI tËp trung vµo c¸c n−íc ph¸t triÓn...................................................................11
3.2. FDI tËp trung vµo c¸c ngµnh "kinh tÕ míi"..........................................................12
3.3. Xu h−íng vËn ®éng cña dßng vèn FDI ë c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn ......................13
3.4. S¸p nhËp sÏ trë thµnh h×nh thøc ®Çu t− chñ yÕu
II.Thùc tr¹ng thu hót vµ sö dông FDI ë ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m qua
......15
1. T×nh h×nh thu hót vµ sö dông FDI ë ViÖt Nam.........................................................15
1.1. Quy m« vèn ®Çu t−...................................................................................................15
1.2. C¬ cÊu vèn ®Çu t−....................................................................................................17
1.2.1. C¬ cÊu ®Çu t− theo ®èi t¸c ....................................................................................17
1.2.2. C¬ cÊu vèn ®Çu t− theo ngµnh ..............................................................................19
1.2.3. C¬ cÊu vèn ®Çu t− theo ®Þa ph−¬ng ......................................................................21
1.2.4. C¬ cÊu vèn ®Çu t− theo h×nh thøc ®Çu t−..............................................................22
2. §ãng gãp cña FDI víi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ............................................................23
3. Nh÷ng tån t¹i, h¹n chÕ...............................................................................................28
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. khái quát chung về FDI và FDI tại VN. chương 2. thực trạng hoạt động FDI ở tỉnh Vĩnh phúc. chương 3. một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút FDI vào
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement