Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Beornheard
#752019 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp của Trung Quốc và bài học đối với Việt nam
KILOBOOKS.COM
Thùc tr¹ng thu hót
Thùc tr¹ng thu hót
Thùc tr¹ng thu hót
Thùc tr¹ng thu hót ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi
®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi
®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi
®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi cña Trung Quèc vµ bµi häc kinh nghiÖm ®ãi víi ViÖt Nam
cña Trung Quèc vµ bµi häc kinh nghiÖm ®ãi víi ViÖt Nam
cña Trung Quèc vµ bµi häc kinh nghiÖm ®ãi víi ViÖt Nam
cña Trung Quèc vµ bµi häc kinh nghiÖm ®ãi víi ViÖt NamNguyÔn Thanh H¶i- A2 CH9

2
Lµ quèc gia l¸ng giÒng cña ng−êi khæng lå Trung Quèc, cã nhiÒu ®iÓm
t−¬ng ®ång vÒ ®iÒu kiÖn chÝnh trÞ, v¨n ho¸ víi quèc gia nµy, t×m hiÓu nh÷ng thÕ m¹nh vµ nh÷ng ®èi s¸ch, nh÷ng thµnh c«ng vµ tån t¹i cña Trung Quèc trong thu hót ®Çu t− n−íc ngoµi, ®óc rót ®−îc nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm phï hîp víi ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ cña m×nh lµ viÖc lµm cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch ®èi víi ViÖt Nam.
XuÊt ph¸t tõ nh÷ng yªu cÇu thùc tiÔn trªn, t¸c gi¶ ®· chän ®Ò tµi: Thùc
tr¹ng thu hót ®Çu t− trùc tiÕp cña Trung Quèc vµ bµi häc kinh nghiÖm
®èi víi ViÖt Nam
lµm ®Ò tµi kho¸ luËn tèt nghiÖp cña m×nh.
2. Môc ®Ých nghiªn cøu:
- §i s©u nghiªn cøu chÝnh s¸ch thu hót vµ thùc tr¹ng ho¹t ®éng thu hót ®Çu
t− trùc tiÕp cña Trung Quèc trong bèi c¶nh chung nÒn kinh tÕ Trung Quèc;
- Ph©n tÝch nh÷ng nguyªn nh©n thµnh c«ng vµ nh÷ng tån t¹i, h¹n chÕ trong
chÝnh s¸ch thu hót còng nh− trong kÕt qu¶ thu hót ®Çu t− trùc tiÕp cña Trung Quèc ®Ó tõ ®ã ®óc rót nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm cho ViÖt Nam trªn c¬ së so s¸nh nh÷ng ®iÓm t−¬ng ®ång vµ kh¸c biÖt gi÷a nÒn kinh tÕ Trung Quèc vµ
ViÖt Nam.
3. §èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu:
§èi t−îng cña luËn v¨n lµ nghiªn cøu c¸c chÝnh s¸ch thu hót ®Çu t− trùc
tiÕp cña Trung Quèc còng nh− kÕt qu¶ thu hót ®Çu t− trùc tiÕp cña Trung Quèc giai ®o¹n tõ 1979 ®Õn nay.
Ph¹m vi nghiªn cøu cña luËn v¨n giíi h¹n ë ho¹t ®éng ®Çu t− trùc tiÕp
n−íc ngoµi, kh«ng më réng sang c¸c h×nh thøc ®Çu t− gi¸n tiÕp nh− vay nî, mua b¸n chøng kho¸n,...
4. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu:
LuËn v¨n sö dông ph−¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng vµ duy vËt lÞch sö nh−:
cã quan ®iÓm hÖ thèng, cã quan ®iÓm lÞch sö, g¾n lý luËn víi thùc tiÔn. LuËn
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. chính sách thu hút đầu tư nước ngoài của Trung quốc. chương 2. thực trạng Thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp của Trung Quốc. chương 3. bài học kinh n
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement