Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By sam8182000
#752012 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Xây dựng các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của VN - thực trạng và giải pháp
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp Nghiªm ThÞ Thu Hµ

2
§Ó gãp phÇn ®¸nh gi¸ mét c¸ch ®óng ®¾n, kh¸ch quan vµ ®−a ra mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu ®Ó ho¹t ®éng x©y dùng c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc cña ViÖt nam ®¹t hiÖu qu¶ cao, em ®· chän ®Ò tµi: “X©y dùng c¸c mÆt hµng xu¸t khÈu chñ lùc cña ViÖt Nam: thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn.” lµ ®Ò tµi cho kho¸ luËn tèt nghiÖp cña m×nh. Trong bµi viÕt, em xin tr×nh bµy c¸c néi dung:
• Ch−¬ng I: Sù cÇn thiÕt ph¶i x©y dùng c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc cña ViÖt Nam.
• Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng x©y dùng c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc cña ViÖt Nam.
• Ch−¬ng III: C¸c gi¶i ph¸p x©y dùng, ®Èy m¹nh s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc cña ViÖt Nam. Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ tr×nh bµy, do kiÕn thøc hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt, khiÕm khuyÕt. RÊt mong nhËn ®−îc sù ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n ®Ó ®Ò tµi ®−îc hoµn chØnh h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o NguyÔn Hoµng ¸nh ®· tËn t×nh h−íng
dÉn vµ truyÒn ®¹t cho em nh÷ng kiÕn thøc quý b¸u ®Ó em hoµn thµnh kho¸
luËn nµy.
Hµ néi, th¸ng 5 n¨m 2003
Sinh viªn Nghiªm ThÞ Thu Hµ


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. sự cần thiết phải xây dựng các mặt hàng xK chủ lực của VN. chương 2. thực trạng. chương 3. các giải pháp xây dựng các mặt hàng xK chủ lực của VN, đẩy
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement