Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kunk0n_koolkucki
#752011 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hệ thống ưu đãi thuế quan phổ cập mà liên minh Châu Âu dành cho Việt Nam
KILOBOOKS.COM

Kho¸ luËn tèt nghiÖp NguyÔn Thanh H−¬ng A2CN9
HÖ thèng −u ®·i thuÕ quan phæ cËp (GSP) mµ EU dµnh cho ViÖt nam


- -
2

Hµ Néi - 2003


Lêi c¸m ¬n
Trong qu¸ tr×nh viÕt khãa luËn, t«i ®· nhËn ®−îc sù h−íng dÉn quý b¸u cña
ThÇy gi¸o h−íng dÉn Th¹c sü NguyÔn V¨n Hång, t«i xin göi tíi thÇy gi¸o
lêi c¶m ¬n tr©n träng nhÊt.

T«i còng xin ®−îc bµy tá lßng biÕt ¬n tíi :
¤ng TrÇn Quèc Hïng - Phã Tæng th− ký - Phßng Th−¬ng m¹i vµ C«ng
nghiÖp ViÖt nam
Ban ph¸p chÕ - Phßng th−¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt nam.
®· gióp ®ì cung cÊp nh÷ng tµi liÖu chñ yÕu, ®ãng gãp bæ sung ý kiÕn, t¹o ®iÒu kiÖn cho t«i cã thÓ hoµn thµnh ®−îc Khãa luËn nµy.

Hµ néi, th¸ng 05 n¨m 2003http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1. vài nét về đặc điểm kinh tế thế giới, chính sách ngoại thương các nước, các biện pháp thuế quan và phi thuế quan. chương 2. khái quát về chế độ ưu đãi
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement