Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By the_ones2001
#752010 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của hàng không Việt Nam đối với hành lý, hàng hóa và tư trang của hành khách
KILOBOOKS.COM

Môc lôc
Môc lôc
Môc lôc
Môc lôc


Lêi nãi ®Çu
Lêi c¶m ¬n
Nh÷ng tõ viÕt t¾t trong kho¸ luËn

Ch−¬ng I: Kh¸i qu¸t vÒ BHTNDS cña h·ng hµng kh«ng ®èi víi hµnh lý,
hµng ho¸ vµ t− trang cña hµnh kh¸ch…………...........……........................1
I. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña BHTNDS............…...............…….................1
I.1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña BHTNDS.........................................................1
I.2. Nh÷ng rñi ro th−êng gÆp ph¸t sinh TNDS cña h·ng hµng kh«ng…......…10
I.3. Vai trß vµ tÝnh tÊt yÕu cña BHHK.................................................……....13
II. C¸c lo¹i h×nh BHTNDS cña h·ng hµng kh«ng…..................................16
II.1. BHTNDS cña h·ng hµng kh«ng ®èi víi hµnh kh¸ch….......................… 16
II.2.BHTNDS cña h·ng hµng kh«ng ®èi víi hµnh lý, hµng ho¸ vµ t− trang cña hµnh kh¸ch……………...............................................................................…16
II.3. BHTNDS cña h·ng hµng kh«ng ®èi víi ng−êi thø 3……........................19
II.4. BHTNDS cña chñ s©n bay vµ ng−êi ®iÒu hµnh bay........……..................19
III. Néi dung BHTNDS cña h·ng hµng kh«ng ®èi víi hµnh lý, hµng ho¸
vµ t− trang cña hµnh kh¸ch……………......................................................20
III.1. Ng−êi ®−îc b¶o hiÓm vµ ng−êi ®−îc båi th−êng……............................20
III.2. §èi t−îng b¶o hiÓm..................................................…......................... 20
III.3. Ph−¬ng thøc b¶o hiÓm.....................................................…..............….21
III.4. Ph¹m vi b¶o hiÓm vµ lo¹i trõ b¶o hiÓm...............................…........…....22
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Bảo hiểm có vai trò quan trọng đối với hoạt động vận tải hàng không nói chung và đặc biệt là BHTNDS của hãng hàng không đối với hành lý, hàng hóa và tư trang củ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement