Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ranma_akane
#752006 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp đẩy mạn xuất khẩu sản phẩm hạt điều của Việt Nam
KILOBOOKS.COM
Mét sè gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu s¶n phÈm h¹t ®iÒu cña ViÖt Nam

PAGE 58
4. ChÕ biÕn vµ c«ng nghiÖp chÕ biÕn.............................................……. 30 III. T×nh h×nh xuÊt khÈu h¹t ®iÒu cña ViÖt Nam.......................……. 32 1. Quy m« vµ tèc ®é xuÊt khÈu......................................................……. 32 2. C¬ cÊu s¶n phÈm xuÊt khÈu........................................................……. 34 3. C¬ cÊu thÞ tr−êng vµ gi¸ c¶.........................................................……. 37 IV. Mét sè ®¸nh gi¸ chung vÒ thùc tr¹ng s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu s¶n phÈm h¹t ®iÒu cña ViÖt Nam...................................................... 42 1. C¸c −u ®iÓm.............................................................................. …
42
2. Nh÷ng tån t¹i c¬ b¶n.......................................................................... 45
3. Nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i....................................................... 51
Ch−¬ng III. Mét sè gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu s¶n phÈm h¹t ®iÒu cña ViÖt Nam................................................................... 54

I. §Þnh h−íng xuÊt khÈu cña ngµnh ®iÒu ViÖt Nam.......................... 54 1. Quan ®iÓm, ®Þnh h−íng s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu cña ngµnh ®iÒu ViÖt Nam..
54
2. Môc tiªu chñ yÕu nh»m ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu s¶n phÈm h¹t ®iÒu tõ nay ®Õn n¨m 2010............................................................... 56 2.1. Môc tiªu chung................................................................................ 56 2.2. Mét sè chØ tiªu cô thÓ vµ kÕ ho¹ch triÓn khai cña ngµnh ®iÒu.......... 57 3. Dù b¸o nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc cña ngµnh s¶n xuÊt - chÕ biÕn - xuÊt khÈu h¹t ®iÒu ViÖt Nam......................................................................... 59 3.1. Dù ®o¸n xu h−íng thÞ tr−êng h¹t ®iÒu thÕ giíi................................ 59 3.1.1. ThÞ tr−êng h¹t ®iÒu thÕ giíi ngµy cµng s«i ®éng vµ tÝnh c¹nh tranh
ngµy cµng gay g¾t .................................................................... 59
3.1.2. Gi¸ h¹t ®iÒu chÕ biÕn trªn thÞ tr−êng ngµy cµng cã xu h−íng æn
®Þnh tuy nguån nguyªn liÖu lu«n ë trong t×nh tr¹ng khan hiÕm.... 60
3.1.3. VÞ trÝ c¸c n−íc xuÊt khÈu h¹t ®iÒu chÕ biÕn cã xu h−íng thay ®æi
vµ høa hÑn nhiÒu biÕn ®éng....................................................... 60
3.1.4. Nguån nguyªn liÖu chÕ biÕn bÞ ¶nh h−ëng bëi nhiÒu yÕu tè
phi kinh tÕ................................................................................. 62
3.1.5. C«ng nghÖ chÕ biÕn lµ yÕu tè hµng ®Çu ®−îc c¸c doanh nghiÖp
quan t©m.................................................................................... 62
3.2. Nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc ®èi víi ngµnh ®iÒu ViÖt Nam............ 63 3.2.1. Nh÷ng c¬ héi cho ngµnh ®iÒu ViÖt Nam n©ng cao vÞ trÝ trªn thÞ
tr−êng quèc tÕ............................................................................ 63
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Việc tìm ra những giải pháp thực tiền để VN có thể đẩy mạnh XK sản phẩm hạt điều ra thị trường thế giới bằng những tiềm năng sắn có trong sx hạt điều
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement