Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ngoclx_love_boysh_118
#752005 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số vấn đề cần lưu ý khi đẩy mạnh XK hàng dệt may sang thị trường trung cận đông
KILOBOOKS.COM
Mét sè vÊn ®Ò cÇn l−u ý khi ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng dÖt may
vµo thÞ tr−êng Trung CËn §«ng

V−¬ng ThÞ V©n Anh
A11 - K38 - KTNT

----------------------------------------------------------------------------------------------- 2 -


§«ng
" nh»m môc ®Ých x©y dùng mét c¬ së d÷ liÖu kh¸i qu¸t vÒ thÞ tr−êng
Trung CËn §«ng; qua ®ã ®¸nh gi¸ s¬ l−îc vÒ tiÒm n¨ng vµ c¬ héi cho nh÷ng nhµ s¶n xuÊt hµng dÖt may n−íc ta t¹i thÞ tr−êng nµy.
3. §èi t−îng, ph¹m vi nghiªn cøu
Kh¸i niÖm Trung CËn §«ng trong khãa luËn nµy ®−îc dïng ®Ó chØ c¸c
n−íc thuéc vïng VÞnh, c¸c n−íc trªn b¸n ®¶o ¶rËp vµ mét sè n−íc ¶rËp B¾c Phi ë ven bê §Þa Trung H¶i, bao gåm 15 n−íc: Ai CËp, Libya, Kuwait, Bahrain, Qatar, C¸c tiÓu v−¬ng quèc ¶rËp thèng nhÊt, Oman, ¶rËp Xªót, Yªmen, Jordan, Lib¨ng, Syria, Iran, Iraq, Thæ NhÜ Kú.
Palestine kh«ng ®−îc ®−a vµo ph¹m vi nghiªn cøu v× triÓn väng quan hÖ
th−¬ng m¹i song ph−¬ng gi÷a ViÖt Nam- Palestine trong thêi gian tíi kh«ng cao. Trong khi ®ã, Hy L¹p, ®¶o SÝp (Cyprus) vµ Israel còng n»m ngoµi ph¹m vi nghiªn cøu v× c¸c n−íc nµy kh«ng cã thãi quen vµ thÞ hiÕu tiªu dïng mang ®Æc ®iÓm cña v¨n hãa- t«n gi¸o ¶rËp, Håi gi¸o nh− 15 n−íc ®· kÓ trªn ®©y.
4. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu
Bµi khãa luËn ®−îc tr×nh bµy theo h−íng ®i tõ nh÷ng nÐt kh¸i qu¸t,
nh÷ng ®Æc ®iÓm chung cña c¶ khu vùc Trung CËn §«ng, sau ®ã ®i s©u vµo tõng thÞ tr−êng tiÒm n¨ng cho hµng dÖt may xuÊt khÈu cña ViÖt Nam. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu bao gåm: so s¸nh, tæng hîp sè liÖu, ph©n tÝch d÷ liÖu.
5. Néi dung nghiªn cøu
Bµi khãa luËn gåm 3 ch−¬ng, víi néi dung chÝnh lµ:

Ch−¬ng 1
: Mét sè ®Æc ®iÓm cña thÞ tr−êng Trung CËn §«ng

Ch−¬ng 2
: T×nh h×nh xuÊt khÈu hµng dÖt may cña ViÖt Nam vµo thÞ
tr−êng Trung CËn §«ng & nh÷ng ®iÒu cÇn l−u ý

Ch−¬ng 3:
§Þnh h−íng vµ gi¶i ph¸p ®Èy
m¹nh xuÊt khÈu hµng dÖt may sang thÞ tr−êng Trung CËn §«ng
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Trung Cận Đông là khu vực cách xa nước ta về địa lý và cũng khác biệt về truyền thống văn hóa, nhưng không hoàn toàn xa lạ với người Việt Nam
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement