Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thieugiaroctien_congmattrang_86
#751991 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Vai trò của ODA Nhật Bản đối với một số nước châu Á Thái bình Dương và Việt Nam
KILOBOOKS.COM
NguyÔn Thu Trang - A1 CN92
ViÖt Nam nh»m ®−a ®Õn mét c¸i nh×n râ rµng ®Çy ®ñ h¬n vÒ ODA NhËt
B¶n nh»m ®ãng gãp vµo viÖc nghiªn cøu vÒ ODA nãi chung vµ ODA NhËt
B¶n nãi riªng.

2.
Môc ®Ých nghiªn cøu
§Ò tµi nµy ®−a ra mét sù xem xÐt toµn c¶nh hiÖn tr¹ng ODA NhËt
B¶n t¹i mét sè n−íc Ch©u
¸ Th¸i B×nh D−¬ng vµ ®Æc biÖt lµ ë ViÖt Nam
trong nh÷ng n¨m võa ®ång thêi qua ®ã cè g¾ng ®−a ra c¸c kiÕn nghÞ ®Ó sö
dông tèt h¬n ODA NhËt t¹i ViÖt Nam.

3.
§èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu
§èi t−îng nghiªn cøu cña ®Ò tµi lµ ODA NhËt B¶n vµ ®Ò tµi tËp
trung nghiªn cøu t×nh h×nh ODA NhËt t¹i c¸c n−íc Trung Quèc,
Indonesia vµ ViÖt Nam trong vßng kho¶ng 10 n¨m trë l¹i ®©y.

4.
Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu
§Ò tµi ®· sö dông c¸c ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch, tæng hîp, so s¸nh,
ph−¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng…

5.
KÕt cÊu kho¸ luËn
Ngoµi c¸c phÇn Lêi nãi ®Çu, Môc lôc, KÕt luËn… Kho¸ luËn gåm cã 4
phÇn chÝnh sau:
Ch−¬ng I. Kh¸i qu¸t chung vÒ ODA vµ ODA NhËt B¶n
Ch−¬ng II. HiÖn tr¹ng ODA NhËt B¶n t¹i mét sè n−íc Ch©u
¸ Th¸i B×nh
D−¬ng
Ch−¬ng III. Tæng quan ODA NhËt B¶n ®èi víi ViÖt Nam
Ch−¬ng IV. KiÕn nghÞ ®Ó thu hót vµ sö dông ODA NhËt B¶n tèt h¬n.

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Cùng với FDI, ODA là kênh vốn đầu tư phát triển quan trọng đối với tất cả các quốc gia đang phát triển,
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement