Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By trungkienairvn
#751985 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của Ngân hàng ngoại thương trong hoạt động tín dụng trung dài hạn
KILOBOOKS.COM
Gi¶i ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña
N
g©n hµng Ngo¹i th−¬ng ViÖt nam trong ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------
Sinh viªn NguyÔn ThÞ Hoa, Líp A2-CN9
2
n−íc trªn thÕ giíi vµ thËm chÝ trong khu vùc th× c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i cña ViÖt nam ch−a thÓ lµ c¸c ng©n hµng m¹nh. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cßn yÕu víi sè vèn ®iÒu lÖ rÊt thÊp. Trong khi ®ã t¹i c¸c n−íc khu vùc, c¸c ng©n hµng trung b×nh cã sè vèn ®iÒu lÖ lín gÊp nhiÒu lÇn c¸c ng©n hµng ViÖt nam céng l¹i. ViÖc bè trÝ m¹ng l−íi chi nh¸nh cña c¸c ng©n hµng ViÖt nam cßn ch−a hîp lý, nhÊt lµ ë c¸c ®Þa ph−¬ng cã nhu cÇu dÞch vô ng©n hµng thÊp dÉn ®Õn viÖc c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh. §èi víi lÜnh vùc cho vay, nhÊt lµ cho vay trung vµ dµi h¹n lµ môc tiªu cña hÇu nh− tÊt c¶ c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i, th× cuéc c¹nh tranh nµy cµng khèc liÖt h¬n.

Tõ thùc tiÔn ®ã, t«i ®· lùa chän ®Ò tµi “Gi¶i ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh
tranh cña Ng©n hµng Ngo¹i th−¬ng trong ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n”, víi môc tiªu chÝnh lµ nghiªn cøu kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n cña Ng©n hµng Ngo¹i th−¬ng ViÖt nam vµ ®−a ra mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Ng©n hµng trong ho¹t ®éng nµy. Víi nh÷ng vÊn ®Ò ®−îc nghiªn cøu, t«i hy väng r»ng c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i nãi chung vµ Ng©n hµng Ngo¹i th−¬ng ViÖt nam nãi riªng sÏ n©ng cao ®−îc kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh trong ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n, mét phÇn rÊt quan träng trong ho¹t ®éng ng©n hµng gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn cña Ng©n hµng, còng nh− sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña nÒn kinh tÕ. MÆc dï ®· cè g¾ng tèi ®a khi nghiªn cøu nh−ng do sù h¹n chÕ vÒ n¨ng lùc vµ kiÕn thøc nªn trong kho¸ luËn nµy t«i kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt vµ h¹n chÕ. T«i rÊt mong nhËn ®−îc ý kiÕn ®ãng gãp tõ phÝa c¸c ThÇy C« gi¸o vµ b¹n ®äc.

T«i xin tr©n träng bµy tá lßng biÕt ¬n ®èi víi C« TrÇn ThÞ Thanh, ng−êi
h−íng dÉn t«i viÕt vµ hoµn thiÖn kho¸ luËn nµy, còng nh− toµn thÓ c¸c gi¶ng viªn tr−êng §¹i häc Ngo¹i th−¬ng ®· truyÒn ®¹t cho t«i kiÕn thøc vµ ph−¬ng ph¸p häc tËp vµ nghiªn cøu.

1
T¹p chÝ Ng©n hµng, sè Xu©n Quý Mïi, 1+2/2003, trang 50.
Deleted:
n
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Nhìn tổng thể, ở Việt Nam có 1 hệ thống NH đầy đủ các thành phần kinh tế với mạng lưới rộng lớn, phân bổ các tỉnh và thành phố, đủ năng lực
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement