Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thithiviet
#751982 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thu hút và sử dụng ODA trong ngành điện Việt Nam
KILOBOOKS.COM

- 2 -
hái ph¶i cã nh÷ng ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ vÒ nh÷ng thµnh tùu, khã kh¨n, vµ th¸ch thøc mµ ngµnh ®iÖn ®· ®¹t ®−îc trong thêi gian qua vµ rót ra nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm cho viÖc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch ph¸t triÓn trong thêi gian tíi.
Ngµnh ®iÖn ViÖt Nam cã thÓ thu hót vèn ®Çu t− ph¸t triÓn vµo c¸c c«ng tr×nh nguån ph¸t vµ l−íi ®iÖn tõ c¸c nguån vèn trong vµ ngoµi n−íc bao gåm vèn
ng©n s¸ch nhµ n−íc, vèn tù cã, vèn vay trong vµ ngoµi n−íc, vèn ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi, vèn viÖn trî ph¸t triÓn chÝnh thøc. Bªn c¹nh ®ã, cßn cã nh÷ng
nguån lùc vÒ vèn tiÒm tµng mµ ngµnh cã thÓ tËp trung khai th¸c nh− tr¸i phiÕu c«ng ty, tr¸i phiÕu chÝnh phñ vµ huy ®éng nguån vèn ®Çu t− tõ khu vùc t− nh©n trong vµ ngoµi n−íc.
Trong ph¹m vi mét ®Ò tµi kho¸ luËn tèt nghiÖp vµ do thêi gian h¹n hÑp, nªn t«i
chØ giíi h¹n ®Ò tµi cña kho¸ luËn lµ: “Thu hót vµ sö dông vèn viÖn trî ph¸t
triÓn chÝnh thøc (ODA) trong ngµnh ®iÖn ViÖt Nam”
trong thêi gian qua.
Cã thÓ nãi, vèn ODA lµ mét trong nh÷ng nguån vèn bªn ngoµi rÊt quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña ViÖt Nam nãi chung vµ ngµnh ®iÖn nãi riªng. Tõ khi
c¸c nhµ tµi trî quèc tÕ nèi l¹i quan hÖ viÖn trî ODA cho ViÖt Nam n¨m 1993, nguån vèn ODA dµnh cho ngµnh ®iÖn lu«n chiÕm mét tØ träng t−ong ®èi lín,
chiÕm kho¶ng 24% tæng nguån vèn ODA c¸c nhµ tµi trî cam kÕt cÊp cho cho ViÖt Nam. Nguån vèn nµy ®·, ®ang vµ sÏ ®ãng mét vai trß quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña ngµnh ®iÖn, ®Æc biÖt lµ nh÷ng dù ¸n ®Çu t− vµo c¸c c«ng tr×nh
nguån vµ hÖ thèng truyÒn t¶i ®iÖn cã qui m« vèn lín.
Kho¸ luËn nµy bao gåm 3 ch−¬ng chÝnh:
Ch−¬ng 1: Tæng quan vÒ thu hót vµ sö dông vèn ODA t¹i ViÖt Nam;
Ch−¬ng 2: Thùc tr¹ng thu hót vµ sö dông vèn ODA trong ngµnh ®iÖn;
Ch−¬ng 3: Mét sè ®Ò xuÊt nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ thu hót vµ sö dông sö dông vèn ODA trong ngµnh ®iÖn.
B¶n kho¸ luËn nµy sÏ b¾t ®Çu b»ng kh¸i niÖm vÒ vèn hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA), c¸c h×nh thøc hç trî, vµ c¸c nhµ cÊp vèn ODA. TiÕp ®Õn, kh¸i
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
điện lực là 1 trong ngành công nghiệp chủ lực đóng vai trò rất quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của các quốc gia, đặc biệt là những quốc gia đang phát tr
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement