Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By toybox_jaychou
#751978 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoạt động xúc tiến thương mại hỗ trợ xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. thực trạng và giải pháp
KILOBOOKS.COM

Lª ThÞ Xu©n Vinh: A1 - CN 9.


2
1.2. C¸c tæ chøc phi ChÝnh phñ.................................................................... 32

1.3. C¸c ®¬n vÞ doanh nghiÖp chuyªn doanh ............................................... 33

1.4. C¸c ®¬n vÞ kh«ng chuyªn....................................................................... 36

2. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng xóc tiÕn th−¬ng m¹i hiÖn nay ë ViÖt nam....................37
2.1. Thùc tr¹ng xóc tiÕn th−¬ng m¹i trong mét sè ngµnh hµng xuÊt khÈu chñ ®¹o cña ViÖt Nam......................................................................................... 37

2.1.1. VÒ kim ng¹ch xuÊt khÈu...........................................................................37 2.1.2. VÒ thÞ tr−êng xuÊt khÈu ............................................................................38 2.2.3. VÒ c¬ cÊu, chñng lo¹i hµng ho¸ xuÊt khÈu...............................................43 2.2.4. HiÖu qu¶ ho¹t ®éng xóc tiÕn th−¬ng m¹i trong mét sè ngµnh hµng.........46
2.3. §¸nh gi¸ chung vÒ ho¹t ®éng xóc tiÕn th−¬ng m¹i ë ViÖt Nam hiÖn nay
...................................................................................................................... 53

2.3.1. VÒ ph©n c«ng chøc n¨ng...........................................................................53 2.3.2. VÒ chøc n¨ng khuyÕn khÝch xuÊt khÈu.....................................................56 2.3.3. VÒ chiÕn l−îc, thÞ tr−êng, mÆt hµng, ngµnh hµng.....................................56 2.3.4. VÒ c¬ së h¹ tÇng, vËt chÊt kü thuËt...........................................................57 2.3.5. VÒ nguån nh©n lùc....................................................................................59 2.3.6. VÒ hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c xóc tiÕn th−¬ng m¹i.........................................60
Ch−¬ng III - Mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c−êng hiÖu qu¶ c«ng t¸c XTTM ë ViÖt Nam.......................................................................................................... 61
1. §Þnh h−íng môc tiªu cho ho¹t ®éng XTTM ë ViÖt Nam. ................................61
1.1. Yªu cÇu ®èi víi c«ng t¸c xóc tiÕn xuÊt khÈu cña cÊp, ngµnh................ 61

1.2. KhuyÕn khÝch mäi thµnh phÇn kinh tÕ ................................................... 62

1.3. Thèng nhÊt ®iÒu tiÕt............................................................................... 62

1.4. N¾m b¾t xu thÕ ph¸t triÓn khoa häc kü thuËt ........................................ 63

2. Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn ho¹t ®éng XTTM ë ViÖt Nam........................................64
2.1. N©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng XTTM ë tÇm vÜ m«................................. 64

2.1.1 Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch qu¶n lý, khuyÕn khÝch c¸c ho¹t ®éng XTTM .......64 2.1.2 Hoµn thiÖn, tæ chøc l¹i c¬ cÊu XTTM .......................................................65 2.1.3 X©y dùng nguån ng©n s¸ch cho ho¹t ®éng XTTM....................................66 2.1.4 Cung cÊp, nghiªn cøu th«ng tin th−¬ng m¹i phôc vô ho¹t ®éng XTTM ...66
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Giai đoạn xuất khẩu manh mún lẻ tẻ đã kết thúc, cần có chiến lược CNH và chiến lược thị trường rõ ràng cùng với các biện pháp tích cực hỗ trợ xuất khẩu.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement