Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Stanedisc
#751975 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hợp đồng vận tải và hợp đồng mua bán ngoại thương
KILOBOOKS.COM


Môc Lôc
Lêi nãi ®Çu ...................................................................................................... 1

Ch−¬ng I: Mét sè nÐt kh¸i qu¸t vÒ Hîp ®ång VËn t¶i vµ Hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th−¬ng. Mèi liªn quan mËt thiÕt gi÷a hai hîp ®ång. ................................................................................................. 4

I

Hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th−¬ng:............................................................... 4

1

Kh¸i niÖm ............................................................................................... 4

2

Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña Hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th−¬ng.................. 5

II

Hîp ®ång vËn t¶i ......................................................................................... 6

1

§Þnh nghÜa ............................................................................................... 6

2

Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña vËn t¶i............................................................ 7

3

Mèi quan hÖ gi÷a H§ mua b¸n hµng ho¸ vµ H§ vËn t¶i......................... 9

Ch−¬ng II: C¸c ®iÒu kho¶n cña Hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ vµ Hîp ®ång VËn t¶i....................................................................... 12

I

Hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸.......................................................... 12

1

C¸c ®iÒu kiÖn chung .............................................................................. 12

2

C¸c ®iÒu kho¶n chÝnh trong hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th−¬ng .............. 15

II

Hîp ®ång vËn t¶i. ...................................................................................... 35

1

Nh÷ng nguyªn t¾c cÇn qu¸n triÖt khi lËp hîp ®ång vËn t¶i hµng ho¸ ... 35

2

VËn t¶i hµng ho¸ b»ng ®−êng biÓn. ....................................................... 49

3

C¸c ph−¬ng thøc vËn t¶i th−êng dïng trong chuyªn chë hµng ho¸ ngo¹i
th−¬ng b»ng ®−êng biÓn ............................................................................... 50

4

VËn ®¬n ®−êng biÓn............................................................................... 52

III

Mét vµi nÐt kh¸i qu¸t vÒ vËn t¶i b»ng ®−êng hµng kh«ng..................... 70

1

VÞ trÝ cña vËn t¶i hµng kh«ng ................................................................ 70

2

§Æc ®iÓm cña vËn t¶i hµng kh«ng.......................................................... 70

3

C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña vËn t¶i hµng kh«ng .................................... 71

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Hợp đồng mua bán hàng hóa là biểu hiện cụ thể của quan hệ ngoại thương giữa các thương nhân với nhau. đồng thời nó cũng là phương tiền để các chính sách kinh tế
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement