Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thaonguyentinhyeu_5002
#751974 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Chiến lược chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của ngành Ngân hàng của Việt Nam - giải pháp và kiến nghị
KILOBOOKS.COM

2
Lêi nãi ®Çu

1. Sù cÇn thiÕt cña ®Ò tµi:


Toµn cÇu ho¸ ®· vµ ®ang thay ®æi c¬ b¶n nh÷ng g× ®ang diÔn ra trong nÒn
kinh tÕ thÕ giíi, nã ®−îc b¾t ®Çu tõ nh÷ng n¨m 40 víi sù ra ®êi cña HiÖp ®Þnh
chung vÒ thuÕ quan vµ th−¬ng m¹i (GATT) nh»m tiÕn tíi mét nÒn th−¬ng m¹i thÕ giíi c«ng b»ng dùa trªn c¸c nguyªn t¾c kh«ng ph©n biÖt ®èi xö, nguyªn t¾c
minh b¹ch ho¸, c«ng khai chÝnh s¸ch, tÊt c¶ mäi b¶o hé ph¶i ë d¹ng thuÕ quan v.v. vµ vßng ®µm ph¸n thø 8 cña GATT t¹i Uruguay dÉn ®Õn sù ra ®êi cña Tæ
chøc Th−¬ng m¹i ThÕ giíi (WTO). Héi nhËp khu vùc còng ph¸t triÓn m¹nh mÏ,
kho¶ng 80 HiÖp ®Þnh khu vùc ®· ®−îc ký trong nh÷ng thËp kû qua, trong ®ã cã nh÷ng HiÖp ®Þnh lín nh− EU cña Ch©u ¢u, sau ®ã ®−îc tiÕp nèi bëi Tæ chøc
th−¬ng m¹i tù do B¾c Mü (NAFTA), MERCOSUR cña Nam Mü, Khu vùc tù do th−¬ng m¹i ASEAN (AFTA), DiÔn ®µn Hîp t¸c Kinh tÕ Ch©u ¸- Th¸i B×nh
d−¬ng (APEC) v.v. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ khu vùc ®· trë thµnh mét xu thÕ tÊt yÕu kh¸ch quan ®èi víi mäi quèc gia trªn thÕ giíi. Sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ
cña khoa häc, kü thuËt cïng víi vai trß ngµy cµng t¨ng cña c¸c c«ng ty ®a quèc gia ®· thóc ®Èy m¹nh mÏ qu¸ tr×nh hîp t¸c gi÷a c¸c n−íc vµ c¸c quan hÖ kinh
tÕ th−¬ng m¹i. ThÞ tr−êng ®−îc më réng, vèn ®−îc l−u chuyÓn tù do, ®−îc toµn cÇu ho¸ cao ®é. HÇu hÕt c¸c n−íc trªn thÕ giíi ®Òu ®iÒu chØnh chÝnh s¸ch theo
h−íng më cöa vµ t¹o sù th«ng tho¸ng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh. §Ó
kh«ng bÞ g¹t ra ngoµi lÒ cña sù ph¸t triÓn chung, c¸c n−íc, nhÊt lµ c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn, ®Òu nç lùc héi nhËp vµo xu thÕ chung ®ã vµ t¨ng c−êng søc
c¹nh tranh kinh tÕ cña m×nh.
ViÖt Nam ®· thu ®−îc nh÷ng kÕt qu¶ quan träng b−íc ®Çu trong qu¸
tr×nh héi nhËp. §ã lµ khai th«ng quan hÖ víi c¸c tæ chøc tµi chÝnh, tiÒn tÖ quèc tÕ nh− Quü TiÒn tÖ Quèc tÕ (IMF), Ng©n hµng ThÕ giíi (WB), Ng©n hµng Ph¸t
triÓn Ch©u ¸ (ADB), gia nhËp HiÖp héi c¸c n−íc §«ng- Nam ¸-ASEAN (1995), DiÔn ®µn ¸- ¢u (ASEM- 1996), DiÔn ®µn Ph¸t triÓn Kinh tÕ Ch©u ¸- Th¸i B×nh
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Ta thấy rằng xu thế hội nhập quốc tế về Ngân hàng là không thể đảo ngược. mức độ hội nhập của mỗi quốc gia không chỉ phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài của nền
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement