Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By chy_yeu
#751973 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang thị trường Mỹ
KILOBOOKS.COM

2

Nh©n dÞp nµy, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o, TS.Vò ThÞ Kim Oanh
®• dµnh nhiÒu thêi gian, tËn t×nh h−íng dÉn ®Ó em hoµn thµnh thËt tèt kho¸ luËn tèt nghiÖp nµy. Em còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n Ban gi¸m hiÖu, c¸c thÇy c« gi¸o thuéc khoa Kinh tÕ Ngo¹i th−¬ng, khoa §µo t¹o vµ Båi d−ìng T¹i chøc cïng toµn thÓ c¸c thÇy c« gi¸o trong tr−êng ®• t¹o mäi ®iÒu kiÖn tèt nhÊt cho em trong qu¸ tr×nh häc tËp t¹i tr−êng.
Sinh viªn Lª Thu Ph−¬ng

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Ngành dệt may là 1 trong những ngành công nghiệp quan trọng của VN có đóng góp đáng kể vào sự phát triển của nền kinh tế
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement