Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By fly_into_the_dream_91
#751967 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Triền vọng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động du lịch ở Việt Nam giai đoạn 2001-2010
KILOBOOKS.COM


2
Ch−¬ng III: TriÓn väng vµ gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh
ho¹t ®éng du lÞch ë ViÖt Nam §Õn N¨m 2010

48
I. TriÓn väng ph¸t triÓn du lÞch ViÖt Nam
48
1. TriÓn väng ph¸t triÓn du lÞch trªn thÕ giíi vµ khu vùc
48
2. Nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc ®èi víi sù ph¸t triÓn du lÞch ViÖt Nam
49
3. ChiÕn l−îc ph¸t triÓn Du lÞch ®Õn n¨m 2010
51
II. C¸c gi¶i ph¸p ph¸t triÓn du lÞch ®Õn n¨m 2010
57
1. C¸c gi¶i ph¸p cÊp nhµ n−íc
58
2. C¸c gi¶i ph¸p cña ngµnh du lÞch
69

KÕt luËn

73
Tµi liÖu tham kh¶o


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. đôi nét khái quát về du lịch VN. chương 2. thực trạng ngành du lịch VN thời gian qua. chương 3. triển vọng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động du lịch ở V
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement