Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By utcung_thanhhoa
#751961 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đấu thầu trong mua bán quốc tế, thực trạng và giải pháp phát triển tại Việt Nam
KILOBOOKS.COM

2

Ch−¬ng I
§Êu thÇu quèc tÕ mét ph−¬ng thøc
mua s¾m cã hiÖu qu¶

I.
Lý luËn chung vÒ ®Êu thÇu
Qu¸ tr×nh ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña ®Êu thÇu quèc tÕ
ThuËt ng÷ ®Êu thÇu ®· xuÊt hiÖn trong thùc tÕ x· héi tõ xa x−a. Theo tõ ®iÓn
ViÖt Nam th× ®Êu thÇu ®−îc gi¶i thÝch lµ viÖc “®ä c«ng khai, ai nhËn lµm, nhËn
b¸n víi ®iÒu kiÖn tèt nhÊt th× ®uîc giao cho lµm hoÆc ®−îc b¸n hµng (mét
ph−¬ng thøc giao lµm c«ng tr×nh hoÆc mua hµng)”. Nh− vËy b¶n chÊt cña viÖc
®Êu thÇu ®· ®−îc x· héi thõa nhËn nh− lµ mét sù ganh ®ua (c¹nh tranh) ®Ó ®−îc
thùc hiÖn mét viÖc nµo ®ã, mét yªu cÇu nµo ®ã.
Víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ cña ViÖt Nam, ®Æc bÞªt trong bèi c¶nh
chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ kÕ hoÆch ho¸ tËp chung sang c¬ chÕ thÞ tr−êng cã ®Þnh
h−íng x· héi chñ nghÜa, khi cã thÞ tr−êng ®Çu vµo còng nh− ®Çu ra th× vÊn ®Ò ®Êu
thÇu ch¼ng nh÷ng trë thµnh mét c«ng cô trong qu¶n lý chi tiªu c¸c nguån tiÒn
cña nhµ n−íc mµ nã còng lµ mét s©n ch¬i cho nh÷ng ai muèn ®−îc tham gia ®¸p
øng nhu cÇu mua s¾m. Thùc tÕ ®ã ®ßi hái ph¶i h×nh thµnh c¸c qui ®Þnh, h×nh
thµnh mét hÖ thèng ph¸p lý cho mét c«ng viÖc míi mÎ nh−ng hÕt søc cÇn thiÕt
®èi víi hoÆt ®éng kinh tÕ hiÖn nay – ®ã lµ hoÆt ®éng ®Êu thÇu.
Cã thÓ thÊy r»ng ®Êu thÇu trong x· héi hiÖn nay bao qu¸t nhiÒu néi dung h¬n,
nã kh«ng chØ lµ mét qu¸ tr×nh lùa chän nhµ thÇu ®¸p øng viÖc cung cÊp hµng ho¸,
x©y dùng c¸c c«ng tr×nh mµ bao gåm c¶ c¸c dÞch vô t− vÊn. XÐt vÒ mÆt kinh tÕ cã
thÓ coi ®Êu thÇu lµ mét d¹ng mua s¾m, ®ã lµ quan hÖ gi÷a mét bªn muèn giµnh
®−îc quyÒn ®¸p øng yªu cÇu ®Ó cã ®−îc hîp ®ång g¾n víi lîi nhuËn.
Cïng víi sù ph¸t triÓn ngo¹i th−¬ng, héi nhËp kinh tÕ, ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ
vµ c¸c tËp ®oµn lín, ®Êu thÇu quèc tÕ trë nªn ngµy cµng phæ biÕn. Ho¹t ®éng ®Êu
thÇu quèc tÕ tËp trung chñ yÕu vµo lÜnh vùc mua s¾m hµng ho¸, x©y dùng, cung
cÊp m¸y mãc thiÕt bÞ, dÞch vô t− vÊn. Víi sù bïng næ cña Internet vµ c«ng nghÖ
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. đấu thầu quốc tế là 1 phương pháp mua sắm hiệu quả. chương 2. thực tiễn tổ chức và quản lý hoạt động đấu thầy quốc tế tại VN. chương 3. xu hướng và cá
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement