Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By xitrum910
#751956 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Văn hóa kinh doanh trên thế giới và vấn đề xây dựng văn hóa kinh doanh ở VN
KILOBOOKS.COM

1
Lêi c¶m ¬n

Qu¶ lµ kh«ng thÓ nãi hÕt ®−îc vÒ V¨n hãa kinh doanh- mét ph¹m trï
qu¸ réng lín vµ tinh tÕ. Nghiªn cøu chuyªn s©u, tØ mØ vÒ V¨n hãa kinh
doanh ®· khã, víi mét sinh viªn cßn ch−a cã nhiÒu kinh nghiÖm thùc tÕ
trong m«i tr−êng kinh doanh l¹i cµng khã h¬n. §Ó ®i trän vÊn ®Ò (trong
kh¶ n¨ng cã thÓ), hoµn thµnh cuèn khãa luËn h«m nay, em ph¶i nhê vµo
sù gióp ®ì cña nhiÒu ng−êi. Tr−íc hÕt, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thµy
Ph¹m Duy Liªn- Phã Chñ nhiÖm khoa Kinh tÕ Ngo¹i th−¬ng- ng−êi ®·
h−íng dÉn vµ chØ b¶o em cÆn kÏ trong suèt qu¸ tr×nh lµm khãa luËn. Sù
®µo t¹o, d¹y dç cña thµy c« gi¸o trong khoa Kinh tÕ ngo¹i th−¬ng-
tr−êng §H Ngo¹i th−¬ng h¬n 3 n¨m qua ®· cung cÊp nhiÒu kiÕn thøc bæ
Ých cho em khi nghiªn cøu vµ tr×nh bµy néi dung khãa luËn tèt nghiÖp.
§ång thêi em xin ®−îc c¶m ¬n nhµ v¨n Lª Lùu ®· cung cÊp nhiÒu th«ng
tin quý b¸u ®Ó em ¸p dông vµo b¶n khãa luËn nµy.
MÆc dï khãa luËn ®· hoµn thµnh nh−ng còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng
thiÕu xãt, h¹n chÕ trong néi dung vµ c¸ch tr×nh bµy. RÊt mong nhËn
®−îc sù nhËn xÐt, gãp ý cña thµy c« ®Ó em cã thªm nh÷ng kinh nghiÖm
cho c«ng t¸c.

Mét lÇn n÷a em xin tr©n träng c¶m ¬n!



Sinh viªn KiÒu ThÞ BÝch H−¬ng


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. Lý luận về văn hóa kinh doanh. chương 2. thực trạng xây dựng và phát triển văn hóa kinh doanh ở VN. chương 3. các giải pháp nhằm xây dựng và phát triể
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement