Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nail_snake_dn
#751954 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm P&I và Hull của công ty vận tải biển III trong 2 năm 2001-2002
KILOBOOKS.COM

Kho¸ luËn tèt nghiÖp: T×nh h×nh thùc hiÖn b¶o hiÓm Hull vµ P&I t¹i Vinaship
Kho¸ luËn tèt nghiÖp: T×nh h×nh thùc hiÖn b¶o hiÓm Hull vµ P&I t¹i Vinaship
Kho¸ luËn tèt nghiÖp: T×nh h×nh thùc hiÖn b¶o hiÓm Hull vµ P&I t¹i Vinaship
Kho¸ luËn tèt nghiÖp: T×nh h×nh thùc hiÖn b¶o hiÓm Hull vµ P&I t¹i Vinaship§
§
§
§iiiin
n
n
nh
h
h
h M
M
M
Ma
a
a
aiiii H
H
H
HiiiiÒÒÒÒn
n
n
n ---- A
A
A
A1
1
1
1.... C
C
C
CN
N
N
N8
8
8
8 0
0
0
05
5
5
5////2
2
2
20
0
0
00
0
0
03
3
3
3
2


s¶n cña nhµ n−íc, cña c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc kinh tÕ, x· héi vµ cña c¸c c¸ nh©n do c¸c rñi ro g©y nªn nh»m kh¾c phôc nh÷ng hËu qu¶ cña c¸c rñi ro, gãp phÇn æn ®Þnh ®êi sèng vµ s¶n xuÊt kinh doanh. B¶o hiÓm ®· t¹o ra nguån vèn lín b»ng phÝ b¶o hiÓm, t¨ng thu, gi¶m chi cho c¸n c©n thanh to¸n Quèc tÕ, t¹o ra t©m lý an toµn trong ho¹t ®éng kinh tÕ vµ ®êi sèng x· héi.
B¶o hiÓm lµ mét biÖn ph¸p kinh tÕ nh»m ®¶m b¶o bï ®¾p nh÷ng tæn thÊt vÒ tµi
s¶n cña mçi ®¬n vÞ kinh tÕ riªng biÖt do nh÷ng rñi ro, biÕn cè g©y ra b»ng c¸ch ph©n t¸n rñi ro nµy cho nhiÒu ®¬n vÞ kinh tÕ bÞ chÝnh rñi ro nµy ®e däa. B¶o hiÓm Hµng h¶i
lµ mét lo¹i b¶o hiÓm bao gåm tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ b¶o hiÓm liªn quan ®Õn vËn t¶i ®−êng biÓn.
B¶o hiÓm Hµng h¶i lµ mét ngµnh ho¹t ®éng nh»m b¶o vÖ Ng−êi ®−îc b¶o
hiÓm. Ng−êi ®−îc b¶o hiÓm lµ c¸c chñ tµu, c¸c chñ hµng cã hµng hãa chuyªn chë b»ng ®−êng biÓn. B»ng h×nh thøc b¶o hiÓm, chóng ta ®· ph©n t¸n c¸c hËu qu¶ tµi
chÝnh cña mét sè biÕn cè Hµng h¶i hay sù cè chuyªn chë cho nhiÒu ng−êi ®Ó mçi ng−êi kh«ng bÞ ¶nh h−ëng trÇm träng. Trªn thùc tÕ cã nhiÒu lo¹i h×nh b¶o hiÓm tµu biÓn mµ chñ tµu cã thÓ tù lùa chän cho m×nh mét lo¹i h×nh thÝch hîp: B¶o hiÓm mäi rñi ro, B¶o hiÓm tæn thÊt toµn bé, B¶o hiÓm tæn thÊt riªng, B¶o hiÓm mét phÇn gi¸ trÞ, B¶o hiÓm chuyÕn, B¶o hiÓm ®Þnh kú .v.v..
Tãm l¹i, viÖc mua b¶o hiÓm tæn thÊt vµ b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm d©n sù chñ tµu
cho ®éi tµu lµ mét viÖc lµm cÇn thiÕt, cã tÝnh b¾t buéc. §ång thêi viÖc mua b¶o hiÓm ®em l¹i nh÷ng lîi Ých nhÊt ®Þnh cho chñ tµu nh− ®· nãi ë trªn.

§Ò tµi cña kho¸ luËn tèt nghiÖp nµy lµ:
“§¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn b¶o hiÓm P&I vµ Hull cña C«ng ty VËn t¶i
biÓn III trong hai n¨m 2001-2002"
§Ó lµm s¸ng tá vÊn ®Ò nªu trªn, chóng ta cÇn nghiªn cøu nh÷ng néi dung sau:
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Bảo hiểm hàng hải là 1 ngành hoạt động nhằm bảo vệ người được bảo hiểm. người được bảo hiểm là các chủ tàu, các chủ hàng hóa có hàng hóa chuyên chở bằng đường b
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement