Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By apolloofsun174
#751953 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại các liên doanh ô tô trong bối cảnh toàn cầu hóa
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp §ç Mai Hßa - Líp A1 CN9

Trang
2

4.1.C¹nh tranh gi÷a xe l¾p r¸p trong n−íc víi xe nguyªn chiÕc nhËp ngo¹i 44 4.2.C¹nh tranh gi÷a c¸c xe l¾p r¸p trong n−íc víi nhau
46
4.2.1. §èi víi xe t¶i nhÑ
46
4.2.2. §èi víi xe du lÞch 7 chç
46
4.2.3. §èi víi xe hai cÇu 7 chç
47
4.2.4. §èi víi xe du lÞch 12 chç
47
4.2.5. §èi víi xe du lÞch 7 chç
48
4.2.6. §èi víi xe du lÞch 5 chç
48
Ch−¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng tiªu
51

thô s¶n phÈm cña c¸c liªn doanh s¶n xuÊt vµ l¾p r¸p « t« t¹i ViÖt nam - Nghiªn cøu ®iÓn h×nh t¹i XÝ nghiÖp liªn doanh s¶n xuÊt « t«
Hßa B×nh I. Ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña VMC
51

1. Ph©n tÝch kÕt qu¶ tiªu thô s¶n phÈm
51

1. 1.S¶n phÈm cña VMC
51
1.2.Ph©n tÝch kÕt qu¶ tiªu thô s¶n phÈm cña VMC
54

2. Ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng hç trî tiªu thô s¶n phÈm cña VMC
59

2.1. Ho¹t ®éng ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ tr−êng
59
2.2. ChiÕn l−îc s¶n ph¶m
59
2.3. ChiÕn l−îc gi¸ c¶
61
2.4. ChÝnh s¸ch ph©n phèi s¶n phÈm
63
2.5. KhuyÕch tr−¬ng s¶n phÈm
65
2.6. ChÝch s¸ch hËu m·i
67
3. Kh¶ n¨ng n¨ng c¹nh tranh cña VMC
68


II. §Þnh h−íng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp liªn doanh VMC
69

1. Ph−¬ng h−íng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp
69


1.1 Nh÷ng thuËn lîi:
69

1.2. Nh÷ng khã kh¨n:
70
2. Môc tiªu, ph−¬ng h−íng s¶n xuÊt kinh doanh cña VMC
72

III. Gi¶i ph¸p thóc ®Èy ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm
73
1. T¨ng c−êng c«ng t¸c ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ tr−êng
73

2. N©ng cao chÊt l−îng, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm ®Ó gi÷ uy tÝn víi kh¸ch hµng 74
3. X©y dùng chÝnh s¸ch gi¸ c¶ linh ho¹t
76
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
trong nền KTTT cạnh tranh ngày càng gay gắt bắt buộc mỗi DN phải nỗ lực hết sức để tồn tại và phát triển thì việc tiêu thụ sp càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement