Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By love.dandelion
#751951 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thúc đẩy xuất khẩu hàng thủy sản Việt Nam vào thị trường Mỹ
KILOBOOKS.COM
2.
Môc tiªu nghiªn cøu cña ®Ò tµi
+ Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ mét c¸ch s©u s¾c vµ toµn diÖn thÞ tr−êng Thuû s¶n Hoa
Kú gióp nhËn diÖn nh÷ng tiÒm n¨ng, c¬ héi, th¸ch thøc vµ nh÷ng vÊn ®Ò mang tÝnh thêi sù nhÊt ®èi víi c¸c quèc gia xuÊt khÈu thuû s¶n trong ®ã cã ViÖt Nam.
+ Ph©n tÝch thùc tr¹ng, tiÒm n¨ng c¬ héi vµ nh÷ng th¸ch thøc cña XuÊt khÈu
thuû s¶n ViÖt Nam sang thÞ tr−êng Mü nh÷ng n¨m võa qua.
+ C¨n cø vµo c¬ së lý luËn, vµ kÕt qu¶ ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng xuÊt khÈu
mÆt hµng thuû s¶n cña ngµnh thuû s¶n ViÖt nam vµo thÞ tr−êng Mü, ®Þnh h−íng ph¸t triÓn cña ngµnh thuû s¶n ®Ó ®Ò xuÊt ph−¬ng h−íng vµ gi¶i ph¸p ë tÇm vÜ m«, trung m« vµ vi m« nh»m thóc ®Èy xuÊt khÈu thuû s¶n vµo thÞ tr−êng nµy . 3. §èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi

- §èi t−îng nghiªn cøu cña ®Ò tµi:
LuËn v¨n nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn, thùc tiÔn vÒ xuÊt khÈu mÆt hµng thuû s¶n cña ngµnh thuû s¶n ViÖt nam vµo thÞ tr−êng Mü.

- Ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi:
§Ò tµi nghiªn cøu c¸c ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng thuû s¶n cña ngµnh thuû s¶n ViÖt nam vµo thÞ tr−êng Mü víi thêi gian nghiªn cøu tõ n¨m 1997 tíi n¨m 2003.
4. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu
§Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra, luËn v¨n ®· sö dông ph−¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng vµ duy vËt lÞch sö cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin, vËn dông trong m«i tr−êng thùc tÕ, hiÖn t¹i vµ kÕt hîp víi c¸c ph−¬ng ph¸p cô thÓ nh−: ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch, ®iÒu tra, tæng hîp, hÖ thèng,... ®Ó luËn gi¶i, kh¸i qu¸t vµ ph©n tÝch thùc tiÔn theo môc ®Ých cña ®Ò tµi.
5.
KÕt cÊu cña ®Ò tµi
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn luËn v¨n bao gåm ba ch−¬ng nh− sau:
Ch−¬ng I
: C¬ së vµ tÇm quan träng cña viÖc nghiªn cøu thÞ tr−êng Thuû s¶n Hoa
Kú ®èi víi xuÊt khÈu thuû s¶n ViÖt Nam
Ch−¬ng II:
Thùc tr¹ng xuÊt khÈu thuû s¶n ViÖt nam vµo thÞ tr−êng Mü giai ®o¹n
1997-2003
Ch−¬ng III
: §Þnh h−íng vµ gi¶i ph¸p chñ yÕu thóc ®Èy xuÊt khÈu hµng thuû s¶n
cña ngµnh thuû s¶nViÖt nam vµo thÞ tr−êng Mü.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Ngành thủy sản Việt Nam đang trong quá trình đầu tư để trở thanh 1 ngành kinh tế mũi nhọn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement