Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hoahong_tinhyeu353
#751949 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng thu hút và sử dụng FDI tại TPHCM
KILOBOOKS.COM
Thùc tr¹ng thu hót vµ sö dông FDI t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh.
Sinh viªn: §ç ViÖt Bun - Líp: A2 CN9
Trang
2
Hoµn thµnh b¶n luËn v¨n nµy, t«i ®· nhËn ®−îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c
thÇy, c« gi¸o, c¸c b¹n sinh viªn khoa Kinh tÕ ®èi ngo¹i - Tr−êng §¹i häc
Ngo¹i th−¬ng Hµ néi vµ ®Æc biÖt lµ c« Ph¹m ThÞ Mai Khanh - gi¸o viªn trùc
tiÕp h−íng dÉn t«i trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn b¶n kho¸ luËn nµy. Nh©n ®©y
t«i xin bµy tá lßng biÕt ¬n ch©n thµnh ®èi víi sù gióp ®ì quý b¸u ®ã.
Tuy nhiªn, do thêi gian vµ nhËn thøc cã h¹n, b¶n luËn v¨n nµy kh«ng thÓ tr¸nh
khái nh÷ng thiÕu sãt, khuyÕt ®iÓm nhÊt ®Þnh. T«i rÊt mong nhËn ®−îc sù gãp ý
cña c¸c thÇy c« gi¸o cïng c¸c b¹n ®Ó b¶n kho¸ luËn nµy ®−îc hoµn chØnh h¬n.

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Một trong những yếu tố bên ngoài có thể tác động trực tiếp đến nền kinh tế quốc nội và mang lại hiệu quả gần như tức thì đó là FDI
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement