Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Miss_Ebo
#751948 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp Việt Nam - thực trạng và giải pháp
KILOBOOKS.COM
2

2.1 C¬ cÊu theo chuyªn ngµnh .......................................................... ..25
2.2 C¬ cÊu theo h×nh thøc ®Çu t− ...................................................... ..27
2.3 C¬ cÊu theo ®Þa bµn ...................................................................... ..28
2.4 C¬ cÊu theo ®èi t¸c ®Çu t− ........................................................... 29
II. T×nh h×nh thu hót vµ sö dông FDI cña mét sè chuyªn ngµnh C«ng
nghiÖp
1. C«ng nghiÖp dÇu khÝ .......................................................................... 31
2. C«ng nghiÖp nÆng .............................................................................. 38
3. C«ng nghiÖp nhÑ ................................................................................ 51
4. C«ng nghiÖp thùc phÈm ..................................................................... 58
III. Nh÷ng ®ãng gãp cña ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi vµo sù ph¸t triÓn cña
ngµnh C«ng nghiÖp ViÖt Nam...................................................................... 63
IV. Mét sè tån t¹i, h¹n chÕ ®èi víi ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi vµo ngµnh
C«ng nghiÖp ViÖt Nam ................................................................................ 69
Ch−¬ng III. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c−êng thu hót
FDI vµo c«ng nghiÖp ViÖt Nam trong thêi gian tíi
I. Môc tiªu vµ ®Þnh h−íng ph¸t triÓn Ngµnh c«ng nghiÖp trong thêi gian tíi
1. Môc tiªu ph¸t triÓn ngµnh C«ng nghiÖp ViÖt Nam ...................... 76
2. §Þnh h−íng ph¸t triÓn ngµnh C«ng nghiÖp ViÖt Nam................... 76
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Để tiến hành cNH, HĐH, đảm bảo duy trì nhịp độ tăng trưởng kinh tế , thu hẹp khoảng cách của nước ta và các nước trong khu vực, việc thu hút FDI vào phục vụ chủ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement