Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thebao.buzzlove
#751941 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số ý kiến về cải cách bộ máy nhân sự và hệ thống tiền lương ở công ty liên doanh khách sạn thống nhất Metropole
KILOBOOKS.COM
M
M
M
é
é
é
t
t
ts
s
s
è
è
èý
ý
ýk
k
k
i
i
i
Õ
Õ
Õ
n
n
nv
v
v
Ò
Ò
Òc
c
ci
i
ic
c
c
¸
¸
¸
c
c
c
h
h
hb
b
b
é
é
ém
m
m
¸
¸
¸
y
y
yn
n
n
h
h
h
©
©
©
n
n
ns
s
s
ù
ù
ùv
v
v
µ
µ
µh
h
h
Ö
Ö
Öt
t
t
h
h
h
è
è
è
n
n
n
g
g
gt
t
t
i
i
i
Ò
Ò
Ò
n
n
nl
l
l¬
¬
¬
n
n
n
g
g
gë
ë
ëc
c
c
«
«
«
n
n
n
g
g
gt
t
t
y
y
yl
l
l
i
i
i
ª
ª
ª
n
n
nd
d
d
o
o
o
a
a
a
n
n
n
h
h
hk
k
k
h
h
h
¸
¸
¸
c
c
c
h
h
hs
s
s
¹
¹
¹
n
n
nT
T
T
h
h
h
è
è
è
n
n
n
g
g
gn
n
n
h
h
h
Ê
Ê
Ê
t
t
tM
M
M
e
e
e
t
t
t
r
r
r
o
o
o
p
p
p
o
o
o
l
l
l
e
e
ehoµng anh tuÊn
hoµng anh tuÊn
hoµng anh tuÊn
hoµng anh tuÊn –


– líp tc 18b
líp tc 18b
líp tc 18b
líp tc 18b –


– a5
a5
a5
a5 ---- ®¹i häc ngo¹i th−¬ng
®¹i häc ngo¹i th−¬ng
®¹i häc ngo¹i th−¬ng
®¹i häc ngo¹i th−¬ng
2
ý nghÜa quan träng ®èi víi doanh nghiÖp cã quy m« vµ sè l−îng c¸n bé c«ng nh©n
viªn lín. C«ng ty liªn doanh kh¸ch s¹n Thèng NhÊt Metropole lµ mét trong nh÷ng liªn doanh
®Çu tiªn vÒ lÜnh vùc kinh doanh kh¸ch s¹n t¹i Hµ Néi. §©y lµ kh¸ch s¹n “5 sao” chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña tËp ®oµn ACCOR. §Ó cã thÓ c¹nh tranh víi hµng lo¹t
c¸c kh¸ch s¹n lín kh¸c th× vÊn ®Ò ®Æt ra hµng ®Çu ®èi víi C«ng ty liªn doanh kh¸ch s¹n Thèng NhÊt Metropole lµ c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng vµ tiÒn l−¬ng. Lµm thÕ nµo
®Ó x©y dùng ®−îc mét c¬ cÊu lao ®éng hîp lý, mét hÖ thèng tiÒn l−¬ng ®¶m b¶o ®−îc quyÒn lîi cña ng−êi lao ®éng, tõ ®ã ph¸t huy tèi ®a kh¶ n¨ng cña ng−êi lao
®éng, ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh cao trong toµn kh¸ch s¹n. ChÝnh v× lÏ ®ã, C«ng ty liªn doanh kh¸ch s¹n Thèng NhÊt Metropole ®· rÊt chó träng tíi c«ng t¸c qu¶n lý
nh©n lùc vµ tiÒn l−¬ng cña m×nh.
§Ó hoµn thµnh ®Ò tµi kho¸ luËn tèt nghiÖp cña m×nh lµ “ Mét sè vÊn ®Ò vÒ c¶i c¸ch hÖ thèng qu¶n lý nh©n sù vµ hÖ thèng tiÒn l−¬ng trong c¸c nhµ hµng vµ kh¸ch s¹n “
( cô thÓ ë ®©y lµ C«ng ty liªn doanh kh¸ch s¹n Thèng NhÊt Metropole), em ®· nhËn ®−îc sù h−íng dÉn tËn t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o cïng sù hç trî cña c¸c c¸n bé,
nh©n viªn phßng tæ chøc nh©n sù, phßng KÕ to¸n cña C«ng ty liªn doanh kh¸ch s¹n Thèng NhÊt Metropole.http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
trong nền KTTT hiện nay, tổ chức quản lý lao động và tiền lương là nội dung quan trọng trong công tác quản trị kinh doanh của DN
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement