Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By le.1209
#751930 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu cà phê Việt Nam giai đoạn 2003-2010
KILOBOOKS.COM
Mét sè gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu cµ phª ViÖt Nam giai ®o¹n 2003-2010

Bïi ThÞ Kh¸nh Linh
Trung 2-K38F
2

II. Thùc tr¹ng s¶n xuÊt cµ phª

38 1. DiÖn tÝch n¨ng suÊt s¶n l−îng

38
2. C«ng nghiÖp chÕ biÕn


41
III. T×nh h×nh xuÊt khÈu cµ phª ViÖt Nam43
1. Khèi l−îng kim ng¹ch xuÊt khÈu
43
2. Gi¸ cµ phª xuÊt khÈu


45
3. C¬ cÊu cµ phª xuÊt khÈu


46
4. ChÊt l−îng cµ phª xuÊt khÈu

47
5. ThÞ tr−êng cµ phª xuÊt khÈu

50
IV §¸nh gi¸ chung t×nh h×nh xuÊt khÈu ViÖt Nam


57
1. Thµnh tùu
57
2. H¹n chÕ
60
Ch−¬ng III: ®Þnh h−íng vµ gi¶I ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu cµ
phª giai ®oan 2003-2010
I. Xu h−íng ph¸t triÓn cña thÞ tr−êng cµ phª.67
1. Xu h−íng ph¸t triÓn thÞ tr−êng cµ phª thÕ giíi


67

2. TiÒm n¨ng s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu cña ViÖt Nam


72
II. §Þnh h−íng ph¸t triÓn xuÊt khÈu cµ phª cña ViÖt Nam thêi kú ®Õn n¨m 201074
III. Mét sè gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu cµ phª ViÖt Nam thêi kú ®Õn n¨m 201080
1. Nghiªn cøu ®Çu t− khoa häc c«ng nghÖ trong lai t¹o vµ chän gièng 80 2.T¨ng c−êng th©m canh t¨ng n¨ng suÊt vµ hoµn chØnh quy ho¹ch
81
3.Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn

82

4. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tiªu chuÈn hãa vµ kiÓm tra chÊt l−îng
83
5.Nghiªn cøu ph¸t triÓn ®a d¹ng chñng lo¹i chÕ phÈm


84
6. Quan t©m x©y dùng th−¬ng hiÖu vµ qu¶ng c¸o s¶n phÈm

85
7. §Èy m¹nh liªn kÕt trong kinh doanh vµ cñng cè vai trß cña HiÖp héi 86
8. Tæ chøc tèt c«ng t¸c th«ng tin ttr vµ xóc tiÕn th−¬ng m¹i

87
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. thực trạng tình hình sx và xk cà phê thế giới. chương 2. thực trạng tình hình sx và xk cà phê Việt Nam thời gian qua. chương 3. định hướng và 1 số giả
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement