Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By myloveinyou_92
#751928 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng và một số giải pháp nhằm đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu quế của Việt Nam
KILOBOOKS.COM
§ç M¹nh C−êng - Ph¸p 2 K38E

Kho¸ luËn tèt nghiÖpThùc tr¹ng vµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu quÕ cña ViÖt Nam

2
®ång bµo c¸c d©n téc miÒn nói cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, thiÕu thèn. §Ó gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng nµy, §¶ng vµ nhµ n−íc ta ®· vµ ®ang t×m mäi c¸ch ®Ó ®−a c¸c ph−¬ng thøc s¶n xuÊt míi ¸p dông vµo c¸c vïng khã kh¨n, ®−a c¬ cÊu c©y trång, vËt nu«i phï hîp ®Ó bµ con nh©n d©n c¸c d©n téc cã thÓ tho¸t nghÌo. Mét trong nh÷ng c©y trång cã thÓ gióp hä xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo chÝnh lµ c©y quÕ, ®Æc biÖt lµ ®èi víi bµ con d©n téc c¸c vïng Tiªn Yªn, Ba ChÏ (Qu¶ng Ninh), V¨n Yªn, V¨n ChÊn, TrÊn Yªn (Yªn B¸i), Lang Ch¸nh, Th−êng Xu©n (Thanh Ho¸), QuÕ Phong, Quú Ch©u, Quú Hîp (NghÖ An), Trµ My (Qu¶ng Nam), Trµ Bång (Qu¶ng Ng·i) n¬i mµ c©y quÕ rÊt thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn tù nhiªn.

Víi lÝ do ®ã, t¸c gi¶ ®· chän ®Ò tµi “ Thùc tr¹ng vµ mét sè gi¶i
ph¸p nh»m ®Èy m¹nh s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu quÕ cña ViÖt Nam
“ ®Ó
viÕt Kho¸ luËn tèt nghiÖp (KLTN) tr−êng §¹i häc Ngo¹i Th−¬ng cña m×nh.

Môc ®Ých cña KLTN nµy nh»m nghiªn cøu t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ
xuÊt khÈu mÆt hµng quÕ cña ViÖt Nam tõ ®ã rót ra c¸c gi¶i ph¸p vµ mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi Nhµ n−íc, c¸c Ban, ngµnh, ®Þa ph−¬ng vµ c¸c nhµ s¶n xuÊt quÕ ®Ó cã thÓ ®−a ngµnh s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu quÕ ph¸t triÓn h¬n n÷a.

§èi t−îng nghiªn cøu cña c«ng tr×nh nµy lµ c¸c s¶n phÈm tõ c©y quÕ
nh−ng tËp trung chñ yÕu vµo mÆt hµng chÝnh lµ vá quÕ. Ph¹m vi nghiªn cøu cña KLTN ®−îc giíi h¹n tõ n¨m 1990 trë vÒ ®©y vµ viÖc nghiªn cøu chñ yÕu tËp trung vµo bèn vïng s¶n xuÊt quÕ chÝnh ë n−íc ta lµ Yªn B¸i,
Qu¶ng Ninh, Thanh Ho¸- NghÖ An vµ Qu¶ng Nam- Qu¶ng Ng·i.

§Ó hoµn thµnh KLTN, t¸c gi¶ ®· sö dông ph−¬ng ph¸p duy vËt biÖn
chøng, duy vËt lÞch sö, ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch, tæng hîp trªn c¬ së nh÷ng th«ng tin thu thËp ®−îc cïng c¸c ph−¬ng ph¸p thèng kª, so s¸nh... ®Ó
nghiªn cøu nh÷ng yªu cÇu mµ ®Ò tµi ®Æt ra. Víi mét thêi gian kh«ng dµi vµ viÖc thu thËp tµi liÖu cßn gÆp nhiÒu h¹n chÕ nªn KLTN nµy kh«ng tr¸nh
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. giới thiệu về mặt hàng quế và thị trường quế trên thế giới. chương 2. thực trạng sx và xk quế của VN. chương 3. một số giải pháp và kiến nghị nhằm đẩy
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement