Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By changtraiiudoi_beta
#751926 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy dịch vụ ngân hàng điện tử ở Việt Nam
KILOBOOKS.COM
2
Trong bµi kho¸ luËn nµy, t«i xin tr×nh bµy mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ
dÞch vô ng©n hµng ®iÖn tö, ho¹t ®éng dÞch vô ng©n hµng ®iÖn tö ë ViÖt Nam, ®ång thêi ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy dÞch vô ng©n hµng ®iÖn tö ë ViÖt Nam.
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h−íng dÉn, gióp ®ì cña c« gi¸o Lª ThÞ
Thanh trong thêi gian t«i thùc hiÖn kho¸ luËn.http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
TMĐT đã đưa ra 1 giải pháp hữu hiệu, 1 hướng đi trực tiếp trong việc trao đổi thông tin, hàng hóa, dịch vụ và mở rộng quy mô thị trường, thị trường không biên g
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement