Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By b4nthj3ugj4_katamaybus
#751925 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoạt động của đội tàu vận tải container Việt Nam. thực trạng và giải pháp
KILOBOOKS.COM
Ho¹t ®éng cña ®éi tµu vËn t¶i container ViÖt Nam - Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p

Bïi Thanh V©n A11 - K38D
2

20 h·ng tµu container lín nhÊt thÕ giíi ®· cã mÆt t¹i ViÖt Nam d−íi c¸c h×nh thøc liªn doanh hay v¨n phßng ®¹i diÖn. Nh×n chung, thÞ tr−êng vËn t¶i container t¹i ViÖt Nam cßn phô thuéc nhiÒu vµo c¸c h·ng tµu n−íc ngoµi. Chóng ta ch−a thùc sù cã nh÷ng tµu container ch¹y tuyÕn xa còng nh− trang thiÕt bÞ cho dÞch vô vËn t¶i container cßn l¹c hËu vµ thiÕu ®ång bé. §éi tµu container ViÖt Nam ®ang ®ßi hái ph¶i cã ®−îc sù quan t©m ®óng ®¾n h¬n tõ phÝa chÝnh phñ ®Ó cã thÓ ph¸t triÓn nhanh vµ m¹nh, tËn dông ®−îc nh÷ng lîi thÕ s½n cã cña m×nh.
Trong ph¹m vi nhá hÑp cña mét khãa luËn tèt nghiÖp, ng−êi viÕt sau
®©y xin ®−îc tr×nh bµy ®«i nÐt s¬ l−îc vÒ thùc tr¹ng cña ®éi tµu container ViÖt
Nam vµ ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña ®éi tµu container trong bèi c¶nh héi nhËp khu vùc vµ quèc tÕ.
Khãa luËn ®−îc chia lµm 3 ch−¬ng víi néi dung nh− sau:
Ch−¬ng 1: Kh¸i qu¸t vÒ ®éi tµu container vµ dÞch vô vËn t¶i container
thÕ giíi.
Ch−¬ng 2: Thùc tr¹ng kinh doanh cña ®éi tµu vËn t¶i container ViÖt
Nam
Ch−¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng n¨ng lùc c¹nh tranh cña ®éi tµu
container ViÖt Nam.
Trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn khãa luËn nµy, ng−êi viÕt ®· nhËn ®−îc
rÊt nhiÒu sù h−íng dÉn vµ gióp ®ì tËn t×nh, ®Æc biÖt tõ TS. Vò SÜ TuÊn, chñ nhiÖm khoa Kinh tÕ Ngo¹i Th−¬ng, tr−êng §¹i häc Ngo¹i Th−¬ng Hµ Néi, lµ ng−êi trùc tiÕp h−íng dÉn cho khãa luËn. Xin ®−îc bµy tá lßng biÕt ¬n ch©n thµnh ®Õn thÇy v× nh÷ng ®éng viªn vµ ý kiÕn quý b¸u. §ång thêi, còng xin
®−îc c¶m ¬n Côc hµng h¶i ViÖt Nam, Tæng c«ng ty hµng h¶i ViÖt Nam v× nh÷ng tµi liÖu vµ th«ng tin thiÕt thùc cho ®Ò tµi nghiªn cøu.
Hµ Néi, th¸ng 12/2003.

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. khái quát về đội tàu container và dịch vụ vận tải container thế giới. chương 2. thực trạng kinh doanh của đội tàu vận tài container VN. chương 3. một
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement