Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By sonha1985
#751924 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Khai thác và xuất khẩu dầu khí ở VN. thực trạng và các giải pháp phát triển
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp


Bïi ThÞ Anh Nguyªn - A12 - K38D
Lêi c¶m ¬n
§Ó hoµn thµnh ®−îc kho¸ luËn tèt nghiÖp nµy, tr−íc hÕt,
em xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c tíi c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o
trong khoa Kinh tÕ Ngo¹i Th−¬ng, Tr−êng §¹i häc Ngo¹i
Th−¬ng Hµ Néi ®Æc biÖt lµ thÇy gi¸o, Th¹c sü NguyÔn Quang
Minh, ng−êi ®· tËn t×nh h−íng dÉn vµ gióp ®ì em trong suèt
thêi gian lµm khãa luËn. Em còng xin göi lêi c¶m ¬n tíi c¸c
b¸c, c¸c c«, c¸c chÞ lµm ë th− viÖn, nh÷ng ng−êi ®· gióp ®ì em
t×m tµi liÖu cÇn thiÕt ®Ó hoµn thµnh bµi kho¸ luËn nµy.
Cuèi cïng, em xin göi tíi gia ®×nh vµ b¹n bÌ nh÷ng lêi
biÕt ¬n ch©n thµnh v× sù gióp ®ì vÒ tinh thÇn còng nh− vËt chÊt
®Ó em cã thÓ yªn t©m tËp trung hoµn thµnh c«ng tr×nh ®Çu ®êi
nµy cña m×nh.
Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.
Sinh viªn
Bïi ThÞ Anh Nguyªn

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Dầu khí là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá đối với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. nó là nguồn cung cấp năng lượng vô cùng quan trọng
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement