Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nguyen_khanhvy
#751917 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt mau của VN vào các thị trường phi hạn ngạch
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
§oµn Thanh Tó-Trung 1-K38E


1
lêi nãi ®Çu
Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, c¸c n−íc c«ng nghiÖp tiªn tiÕn nh− Anh, Ph¸p,
NhËt... tr−íc ®©y, còng nh− Hµn Quèc, §µi Loan, Singapore... hiÖn nay th−êng quan t©m ph¸t triÓn s¶n xuÊt, xuÊt khÈu dÖt may nh− mét ngµnh xuÊt khÈu
chÝnh.
ë ViÖt Nam, ngµnh dÖt may trong c¸c n¨m qua còng ®−îc quan t©m ®Çu
t−, më réng n¨ng lùc s¶n xuÊt, vµ còng tr¶i qua bao th¨ng trÇm bëi thÞ tr−êng
quèc tÕ vµ c¬ chÕ qu¶n lý trong n−íc. §Õn nay, kim ng¹ch ngµnh dÖt may n¨m 2002 ®¹t møc 2,7 tû USD, chiÕm gÇn 15% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu c¶ n−íc,
chØ ®øng sau xuÊt khÈu dÇu th«. XuÊt khÈu dÖt may ®· t¹o dùng ®−îc b−íc ph¸t triÓn khëi s¾c ®¸ng mõng.
§Ó thùc hiÖn th¾ng lîi chiÕn l−îc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc
hiÖn nay ngµnh c«ng nghiÖp nãi chung cÇn duy tr× tèc ®é t¨ng tr−ëng b×nh
qu©n 15%/n¨m, trong ®ã ngµnh dÖt may cÇn cã tèc ®é t¨ng tr−ëng cao h¬n,
nh»m ®¶m b¶o môc tiªu t¨ng tr−ëng chung, vµ tiÕn kÞp c¸c n−íc ASEAN trong lé tr×nh héi nhËp. §Ó ®i xa h¬n n÷a, ngµnh dÖt may xuÊt khÈu ViÖt Nam ®ang
cã nhiÒu viÖc cÇn lµm: ®æi míi c«ng nghÖ hµng lo¹t c¬ së s¶n xuÊt, n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh quèc tÕ, chuyÓn m¹nh h¬n n÷a
h×nh thøc gia c«ng xuÊt khÈu sang xuÊt khÈu trùc tiÕp, më réng h¬n n÷a thÞ tr−êng xuÊt khÈu v.v...
ý thøc ®−îc t×nh h×nh trªn, em ®· quyÕt ®Þnh lùa chän ®Ò tµi: " Mét sè
gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m ®Çy m¹nh xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam vµo c¸c thÞ tr−êng phi h¹n ng¹ch" cho kho¸ luËn tèt nghiÖp cña m×nh.
KÕt cÊu ®Ò tµi gåm 3 ch−¬ng sau:
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
ở Việt nam, ngành dệt may trong các năm qua cũng được quan tâm đầu tư, mở rộng năng lực sản xuất, và cũng trải quan bao thăng trầm bởi thị trường quốc tế và cơ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement