Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By dream_love_1080_1910
#751911 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Quảng cáo trên mạng ở Việt Nam
KILOBOOKS.COM
Qu¶ng c¸o trªn m¹ng Internet
Qu¶ng c¸o trªn m¹ng Internet
Qu¶ng c¸o trªn m¹ng Internet
Qu¶ng c¸o trªn m¹ng Internet
II
§ç ThÞ Kim YÕn
§ç ThÞ Kim YÕn
§ç ThÞ Kim YÕn
§ç ThÞ Kim YÕn
A
A
A
A4
4
4
4---- K
K
K
K3
3
3
37
7
7
7

Môc lôc

Trang
Lêi nãi ®Çu
...................................................................................................................................1
Ch−¬ng I: C¬ së h×nh thµnh vµ lîi Ých cña qu¶ng c¸o trªn m¹ng
.....................................3
1. Kh¸i niÖm qu¶ng c¸o........................................................................................................3 2. Kh¸i niÖm qu¶ng c¸o trªn m¹ng.....................................................................................4 3. C¬ së cho sù ph¸t triÓn cña qu¶ng c¸o trªn Internet ....................................................8 4. Lîi Ých cña qu¶ng c¸o trªn m¹ng...................................................................................11 5. §èi t−îng tham gia ngµnh qu¶ng c¸o trªn Internet ....................................................19
Ch−¬ng II: Kü thuËt qu¶ng c¸o trªn m¹ng Internet
...........................................................23
1. C¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o.................................................................................................23
2. Nh¾m chän ®èi t−îng......................................................................................................38 3. Tæ chøc mét ch−¬ng tr×nh qu¶ng c¸o trªn m¹ng........................................................42
4. Qu¶ng c¸o quèc tÕ trªn m¹ng.........................................................................................65 5. Nh÷ng vÊn ®Ò ph¸p luËt cÇn biÕt ®èi víi nhµ qu¶ng c¸o trªn m¹ng ........................74
Ch−¬ng III: Qu¶ng c¸o trªn m¹ng t¹i ViÖt Nam
..................................................................79
1. Lý do ®Ó ph¸t triÓn qu¶ng c¸o trªn m¹ng t¹i ViÖt Nam.............................................79 2. C¬ së cho sù h×nh thµnh vµ nh÷ng thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn cña
qu¶ng c¸o trªn m¹ng t¹i ViÖt Nam................................................................................82
3. Kh¸i qu¸t t×nh h×nh ph¸t triÓn cña qu¶ng c¸o trªn m¹ng t¹i ViÖt
Nam....................................................................................................................................87
4. C¸c vÊn ®Ò ph¸p luËt liªn quan ®Õn qu¶ng c¸o trªn m¹ng.........................................92 5. Nh÷ng khã kh¨n ®èi víi viÖc ph¸t triÓn qu¶ng c¸o trªn m¹ng.................................97
6. Mét sè khuyÕn nghÞ vÒ c¸c gi¶i ph¸p ®Ó ph¸t triÓn ngµnh qu¶ng c¸o
trªn m¹ng.........................................................................................................................100

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1. cơ sở hình thành và lợi ích của quảng cáo trên internet. chương 2. kỹ thuật quảng cáo trên internet. chương 3.quảng cáo trên mạng ở Việt Nam
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement