Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nhoccon_hocyeu23157
#751902 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Quan hệ lao động trong khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tại các KCN Bình Dương
KILOBOOKS.COM


2

Trong thöïc tieãn ñaõ boäc loä nhieàu tieâu cöïc phaùt sinh, ñaõ laøm aûnh höôûng ñeán phaùt
trieån kinh teá xaõ hoäi. Moät trong nhöõng tieâu cöïc thaáy roõ trong thôøi gian gaàn ñaây laø
hieän töôïng vi phaïm phaùp luaät, caùc thaéc maéc, khieáu naïi, tranh chaáp lao ñoäng vaø
lieân tieáp xaûy ra caùc cuoäc ñình laõn coâng taäp theå keùo theo haøng traêm, thaäm chí haøng
ngaøn lao ñoäng trong caùc doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi taïi caùc khu coâng
nghieäp cuûa tænh, khoâng nhöõng ñaõ laøm thieät haïi ñaùng keå ñeán saûn xuaát, ñeán lôïi ích
doanh nghieäp vaø ngöôøi lao ñoäng, maø coøn aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng ñaàu tö. ÔÛ
ñaây, nguyeân nhaân saâu xa laø, giöõa ngöôøi lao ñoäng vaø ngöôøi söû duïng lao ñoäng chöa
thoáng nhaát vôùi nhau veà lôïi ích kinh teá, thu nhaäp, caùc ñieàu kieän phuùc lôïi thuï
höôûng, ñôøi soáng vaên hoùa tinh thaàn, maø cuï theå laø thu nhaäp cuûa ngöôøi lao ñoäng
trong khu vöïc naøy chöa töông xöùng vôùi naêng löïc coáng hieán, cöôøng ñoä lao ñoäng vaø
thôøi gian laøm vieäc cuûa hoï, ñieàu naøy laøm cho moái raøng buoäc trong quan heä lao
ñoäng khoâng beàn vöõng. Trong söï coá ñaùng tieác ñoù, coù moät phaàn cuûa ngöôøi lao ñoäng,
cuûa ngöôøi söû duïng lao ñoäng vaø coù caû söï thieáu soùt chöa hoaøn thieän cuûa heä thoáng
phaùp luaät, chính saùch cuûa nhaø nöôùc.
Vaäy, laøm sao baûo veä ñöôïc quyeàn lôïi chính ñaùng, hôïp phaùp cuûa ngöôøi lao ñoäng
maø khoâng laøm aûnh höôûng tôùi moâi tröôøng ñaàu tö, khoâng laøm giaûm tính caïnh tranh
cuûa moãi doanh nghieäp, nhaèm ngaên ngöøa caùc cuoäc ñình coâng ñoøi taêng löông, ñeå
khaéc phuïc tình hình treân, vaán ñeà laø chuùng ta nhaän thöùc nhö theá naøo veà moái quan
heä haøi hoøa, hôïp lyù trong lôïi ích kinh teá, ñôøi soáng vaät chaát, vaên hoùa tinh thaàn giöõa
ngöôøi NLÑ vaø ngöôøi NSDLÑ? Giöõa lôïi ích cuûa nhaø nöôùc, cuûa xaõ hoäi ñoái vôùi caùc
nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi; vaø vaän duïng vôùi nhöõng böôùc ñi ôû töøng thôøi ñieåm ra sao
phuø hôïp boái caûnh caïnh tranh gay gaét cuûa quaù trình hoäi nhaäp vaøo neàn thöông maïi
töï do cuûa theá giôùi? Ñoù chính laø lyù do toâi choïn ñeà taøi “Quan heä lao ñoäng trong khu
vöïc coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi taïi caùc khu coâng nghieäp tænh Bình Döông
” laøm
luaän vaên toát nghieäp thaïc syõ kinh teá, chuyeân ngaønh kinh teá chính trò.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. cơ sở lý luận về quan hệ lao động. 1.1. các khải niệm. 1.1.1 quan hệ lao động. 1.1.1.1. Khái niệm
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement