Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By sir_thanh.loveyou
#751901 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Ngành công nghiệp mía đường Việt Nam. thực trạng và giải pháp
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp Tr−êng §¹i häc Ngo¹i Th−¬ng --------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------- NguyÔn ThÞ Thuú Linh - Líp Trung 3 K37D – Khoa KTNT
2
sè mÆt hµng xuèng 0% vµo n¨m 2003 theo hiÖp ®Þnh ®· ký kÕt gi÷a c¸c n−íc thµnh viªn cña tæ chøc AFTA th× ®ßi hái ngµnh c«ng nghiÖp mÝa -
®−êng n−íc ta ph¶i nç lùc rÊt nhiÒu. ChÝnh bëi tÇm quan träng vµ cÊp
thiÕt trong viÖc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp mÝa - ®−êng n−íc ta, em ®· lùa chän ®Ò tµi cho kho¸ luËn tèt nghiÖp cña m×nh lµ :
“Ngµnh c«ng nghiÖp mÝa - ®−êng ViÖt Nam: Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p”.
II. §èi t−îng nghiªn cøu.
§èi t−îng nghiªn cøu cña ®Ò tµi lµ ph©n tÝch thÞ tr−êng mÝa - ®−êng
thÕ giíi vµ ViÖt Nam còng nh− t×m hiÓu thùc tr¹ng ph¸t triÓn cña ngµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt mÝa - ®−êng ViÖt Nam (bao gåm c¶ ngµnh trång
mÝa, ngµnh s¶n xuÊt ®−êng vµ ngµnh s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm sau ®−êng).
III. ph¹m vi nghiªn cøu.
Ph¹m vi nghiªn cøu cña kho¸ luËn lµ trong kho¶ng thêi gian 15 n¨m tõ sau ®æi míi ®Õn nay (1986 ®Õn 2001), trong ®ã chó träng ®Õn kho¶ng 5 n¨m trë l¹i ®©y vµ tËp trung vµo ngµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt
®−êng.
IV. môc ®Ých nghiªn cøu.
Kho¸ luËn giíi thiÖu s¬ qua vÒ thÞ tr−êng mÝa-®−êng thÕ giíi råi chñ yÕu ®i s©u vµo ph©n tÝch t×nh h×nh s¶n xuÊt mÝa-®−êngViÖt Nam tõ sau ®æi míi ®Õn nay nh»m nªu lªn nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®−îc còng nh−
nh÷ng tån t¹i, h¹n chÕ ®Ó tõ ®ã ®−a ra c¸c biÖn ph¸p thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña ngµnh c«ng nghiÖp mÝa-®−êng ViÖt Nam, gãp phÇn ®−a ViÖt
Nam trë thµnh mét trong nh÷ng n−íc cã ngµnh c«ng nghiÖp mÝa-®−êng ph¸t triÓn trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi.
V. ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
trong số các loại cây lương thực, thực phẩm và cây công nghiệp chủ yếu thì mía cũng là 1 loại cây vô cùng quan trọng
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement