Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By anhthaovu
#751898 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giao nhận hàng hóa quốc tế bằng đường biển tại công ty giao nhân kho vận ngoại thương - Vietrans
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
L· ThÞ Minh Trang - A14-K38D - KTNT
2
Trong thêi gian thùc tËp vµ t×m hiÓu t¹i VIETRANS, víi kiÕn thøc cña mét
sinh viªn khoa Kinh TÕ Ngo¹i Th−¬ng tr−êng §¹i häc Ngo¹i Th−¬ng, cïng víi mong muèn ®ãng gãp mét phÇn nhá vµo sù ph¸t triÓn cña c«ng ty, em ®· chän ®Ò tµi: “Giao nhËn hµng hãa quèc tÕ b»ng ®−êng biÓn t¹i C«ng ty giao nhËn kho vËn ngo¹i th−¬ng - VIETRANS“.
Kho¸ luËn ®−îc chia lµm 3 phÇn:
Ch−¬ng I:
Lý luËn chung vÒ dÞch vô giao nhËn vËn t¶i hµng ho¸
b»ng ®−êng biÓn
Ch−¬ng II:
Thùc tr¹ng giao nhËn hµng hãa quèc tÕ b»ng ®−êng
biÓn t¹i c«ng ty giao nhËn kho vËn ngo¹i th−¬ng - VIETRANS
Ch−¬ng III:
BiÖn ph¸p ph¸t triÓn dÞch vô giao nhËn vËn t¶i biÓn
t¹i VIETRANS
Em xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c ®èi víi thÇy gi¸o h−íng dÉn TS. Vò SÜ
TuÊn vµ c¸c anh chÞ, c« chó c«ng t¸c t¹i VIETRANS ®· tËn t×nh chØ b¶o, gióp ®ì em hoµn thµnh kho¸ luËn tèt nghiÖp nµy.
Tuy nhiªn, do sù h¹n chÕ vÒ kiÕn thøc, kinh nghiÖm thùc tiÔn còng nh− sù
giíi h¹n vÒ thêi gian, bµi viÕt cña em ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt c¶ vÒ néi dung lÉn h×nh thøc. Em rÊt mong nhËn ®−îc sù chØ b¶o, gãp ý quý b¸u cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n ®Ó gióp em trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ c«ng t¸c sau nµy.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. lý luận chung về dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa bằng đường biển. chương 2. thực trạng giao nhận hàng hóa quốc tế băng đường biên tại công ty. chươ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement